Du er her

Krevende å betale folk for å la bilen stå

Skal man få folk til å kjøre mindre bil, bør en angripe selve bilbruken direkte ved å gjøre den mindre attraktiv. Det er krevende å belønne folk for å la bilen stå.

En ny TØI-rapport utarbeidet på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune har gått gjennom det faglige grunnlaget for tilskuddsordninger for redusert bilbruk.

En gjennomgang av litteraturen viser at det er få eksempler der man betaler innbyggerne for å redusere bilbruken, sannsynligvis fordi dette er lite treffsikkert.  Forslag om dette har også liten politisk oppslutning i Oslo, viser en spørreundersøkelse blant bydelsrepresentanter som er gjennomført i forbindelse med prosjektet.

Fortsatt er det både pisk og gulrot som gjelder om man skal oppnå redusert bilbruk. Pisken bør brukes for å redusere uønsket atferd – bilbruken. Gulrota bør brukes for å stimulere ønsket atferd, det vil si stimulere folk til å bruke alternativer til privatbil, som å gå, sykle eller andre former for mer miljøvennlig transport (for eksempel delemobilitet/samkjøring/bildeling etc).

Spørreundersøkelsen viser at bydelsrepresentantene er mer positive til å redusere prisen på kollektivtransport enn til å gi fordeler til de som kvitter seg med bilen eller reduserer bilbruken sin.

Tilskuddsordninger framstår stadig oftere som en del av sammensatte policypakker der økonomiske insentiver i kombinasjon med andre virkemidler gjør seg mer gjeldende. Fordi folks transportvalg skyldes mer enn økonomi vil økonomiske tilskudd alene sjelden være slagkraftige nok for å få redusert bilbruken i byen. Det er gjerne kombinasjonen av pisk og gulrot som vil fungere.

En rekke initiativ med mobilitets- eller policypakker med sikte på å fremme alternativer til bilbruk er på trappene flere steder:

I Oslo er det foreslått et sammensatt tilbud der det tilbys gratis kollektivtransport og bildelingsmedlemskap i ett år til innbyggere som kvitter seg med fossilbilen.

Flere byer har utviklet lokale mobilitetspunkter i bydels- og delbydelssentre som tilbyr utlån/leie av bysykler, elsykler, lastesykler og delebiler, sammen med digitale informasjonstavler med sanntidsinformasjon for kollektivtransport. Dette tiltaket vil kunne lanseres sammen med omkringliggende bilfrie soner.

Lokale mobilitetspunkter kan også kombineres med såkalte hjertesoner rundt skolene. Det er bilfrie soner rundt skolene for at elevene skal kunne gå, sykle eller bli fulgt til skolen.

Rapporten gir en oversikt over erfaringer med tilskuddsordninger som eksisterer i dag; vurderer hvordan slike tilskudd kan innrettes, om en tilskuddsordning der bilen byttes inn vil ha ønsket effekt, og om tilskudd er et hensiktsmessig verktøy for redusert bilbruk

Rapport: Tilskuddsordninger for redusert bilbruk. TØI rapport 1776/2020. Forfattere: Vibeke Nenseth, Alice Ciccone

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger