Du er her

Klare kjønnsforskjeller i ulykker på elsparkesykler

Jenter har over dobbelt så mange ulykker på elsparkesykkel som gutter.

Det kommer frem i en ny TØI-studie som har sett på ungdoms aktive mobilitet. TØI rapporten har undersøkt folkehelsekonsekvenser av elsparkesykkelbruk blant ungdom, og analysene viser at jenter skader seg dobbelt så ofte som gutter.

- Det at jenter har høyere risiko for å bli skadet er uventet, og ikke noe vi har sett med andre transportmidler. Det vanlige er at gutter er mer risiko-søkende, og også mer utsatte for ulykker. Kanskje kan dette henge sammen med at jenter oftere kjører to på elsparkesykkelen, men dette må vi undersøke nærmere, sier forksningsleder ved TØI Aslak Fyhri.

Studien viser også at elsparkesykler erstatter gange og deretter kollektivtrafikk. Det stemmer overens med lignende studier blant voksne.

Den reduserte aktive mobiliteten for ungdom kan tallfestes til om lag to minutter med moderat fysisk aktivitet daglig. Risikoen for en ulykke er 5 til 7 ganger større med elsparkesykkel enn med sykkel, og denne er noe høyere blant ungdom enn blant voksne. Leide elsparkesykler erstatter noe mer aktiv mobilitet enn privateide, og har også betydelig høyere risiko for ulykker. De samlede folkehelsekonsekvensene av elsparkesykler er ikke mulig å tallfeste, men er ventelig negative, selv om man tar hensyn til økt sosial deltakelse og mobilitet

Bakgrunnen for studien er at Helsedirektoratet anbefaler at man er fysisk aktiv i minimum 60 minutter hver dag. Forsking viser at ungdom går og sykler mindre nå enn før. Det er viktig å vite noe om i hvilket omfang aktiv mobilitet (gange og sykling) blir redusert når man får tilgang til motorisert mikromobilitet. Fra et folkehelseperspektiv er det også viktig å vite noe om ulykkesrisikoen som oppstår. Siden elsparkesykler er spesielt populært hos unge, er det særlig interessant å få systematisert kunnskapen om hvorvidt det er forskjeller i bruk og risiko etter alder.

Rapport: Folkehelsekonsekvenser av elektriske sparkesykler for ungdom og voksne - Effekter på aktiv mobilitet og ulykker. TØI-rapport 1898/2022. Forfattere: Aslak Fyhri, Katrine Karlsen, Torkel Bjørnskau

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger