Du er her

  • > Atferd og transport
  • > Folk i Gamle Oslo går eller kjører kollektivtransport, få kjører bil

Folk i Gamle Oslo går eller kjører kollektivtransport, få kjører bil

Kun 16 prosent av reisene i Gamle Oslo gjøres med bil. Det gjør bydelen til et av Oslos og Norges byområder med størst andel miljøvennlig mobilitet.

Men bilistminoriteten er lite interessert i tiltak for ytterligere redusere bilbruken.

I bydelen går man og reiser mer kollektivt enn i Oslo som helhet, og ikke-vestlige innvandrere bruker kollektivtransport enda mer enn andre. De fleste reiser kollektivt til jobb. Det gjelder også personer med førerkort og bil.

Dette kommer frem i en ny TØI-rapport om daglige reiser, transportmiddelbruk og holdning til ulike bilbruks­reduserende tiltak blant befolkningen i bydel Gamle Oslo.

Nesten 9 av 10 gjør minst en aktivitet utenfor hjemmet hver dag og gange og kollektivtransport er de mest brukte transportmidlene. Til aktiviteter som innkjøp eller følge/hentebarn, bruker flest gange.

Når det gjelder arbeidsreiser er det mange som jobber i Oslo sentrum, men få som jobber i egen bydel. Som velkjent i transportforskningen om arbeidsreiser, er transportmiddelbruk på arbeidsreisen klart betinget av avstand og et flertall reiser kollektivt til jobb.

En stor andel av de yrkesaktive i bydelen er tilfredse med sykkelforholdene mellom hjem og jobb. En mindre andel av de yrkesaktive har tilgang til parkering på arbeidsplassen sammenlignet med yrkesaktive i Oslo som helhet.

Kun en av seks reiser gjøres med bil. Få av de som i dag kjører bil, vil redusere bilbruken sin som følge av ulike biltrafikkreduserende tiltak. Dette kan tyde på at metningspunktet for å redusere biltrafikken er nådd. Det er i all hovedsak de mest bilavhengige som bruker bil og de lar seg i liten grad påvirke av tiltak for å redusere bilbruken. Noen av disse må bruke bil pga. jobb eller helseutfordringer. De som ikke bruker bil mener i langt større grad at tiltak vil bidra til redusert bilbruk.

Gamle Oslo er en heterogen bydel når det gjelder befolkningssammen­setning med til dels store sosioøkonomiske og -kulturelle forskjeller. Rundt halvparten av de som bor der har ikke tilgang til bil. Dette er avgjørende for hvordan folk reiser.  

Når det gjelder transportmiddelfordelingen i de ulike delbydelene er det Etterstad som skiller seg ut med mest bilbruk, mens Enerhaugen har minst. Bispevika har høyest andel gå-reiser, mens Etterstad har minst.

Rapport: Daglig mobilitet og bilbruk i bydel Gamle Oslo. TØI-rapport 1862/2021. Forfattere: Vibeke Nenseth, Ingunn Opheim Ellis, Trine Dale

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger