Du er her

Dårlig samspill i trafikken rammer trafikksikkerheten

Manglende overholdelse av vikeplikt, mangelfull bruk av refleks og lys, og ukomfortabelt nære passeringer resulterer i utrygghet, frustrasjon og misforståelser mellom trafikantgruppene.

Samspillsproblematikk i trafikken og risiko for alvorlig ulykke må tas på alvor. En ny spørreundersøkelse viser hvilke utfordringer fotgjengere, syklister og bilister opplever i samspill med hverandre. Mange føler seg trygge i trafikken, men når man studere hvilke utfordringer aktørene møter ser man at syklister ofte føler utrygghet og frustrasjon i møte med lastebil og buss, mens bilister og for fotgjengere er det syklister og elsparkesyklister som skaper utfordringer. Problemer som går igjen er ukomfortabelt nære passeringer, manglende overholdelse av vikeplikt, mangelfull bruk av refleks og lys, dårlig kunnskap om syklisters vikeplikt, samt hvilke regler som gjelder for å sykle i gågater og for bruk av elsparkesykler.

Hovedfunn:

  • For bilistene er syklister som sykler i veibanen, manglende bruk av lys og refleks, og generell uforutsigbar oppførsel blant myke trafikanter kilder til utrygghet og frustrasjon.
  • Syklistene mener bilister ofte ikke overholder vikeplikten og synes det er skremmende når biler, busser og lastebiler passerer for nært.
  • Fotgjengere (og bilister) føler seg ofte utrygge og frustrerte i samhandlingen med syklister og elsparkesyklister.
  • Treningssyklistene opplever flere negative gester og ubehagelige situasjoner enn andre syklister.  
  • Kvinner opplever samhandlingen som mindre trygg og smidig enn menn.
  • Eldre respondenter føler seg mer frustrerte og mindre trygge enn yngre i møte med elsparkesyklister og syklister.
  • Respondenter fra Oslo/Akershus opplever mer frustrasjon og utrygghet med både syklister og elsparkesyklister enn folk i andre byområder.  

Dersom nye informasjonstiltak og holdningskampanjer skal etableres anbefale forskerne ved TØI at disse rettes mot to konkrete områder:

Blindsone-problematikk og påkjørsler når motorkjøretøy svinger av til høyre og kommer i konflikt med en syklist, elsparkesyklist eller fotgjenger som skal rett fram. Svært mange av de mest alvorlige ulykkene med myke trafikanter skjer i slike situasjoner, spesielt med tunge kjøretøy.

Manglende bruk av blinklys og annen form for signalisering fører til frustrasjon og uforutsigbarhet, og kan skape misforståelser og alvorlige ulykker. Med en stadig økning i antall syklister og elsparkesyklister blir tegngiving viktigere for trafikksikkerheten både i interaksjoner mellom disse og bilister, og mellom myke trafikanter på gang- og sykkelveger.

Effekten av kampanjer er størst dersom man plasserer budskapet nært der problemet finnes og ved å kombinere informasjonstiltak med konkret veiledning og opplæring – og med politiet som støttespiller.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av Kantar AS og regionene var Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansandregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø. Oppdragsgiver er Statens vegvesen og rapporten skal benyttes som et grunnlag for en ny Del veien-kampanje.

Rapport: Samspill i trafikken – En spørreundersøkelse fra ni byområder. TØI-rapport 1771/2020. Forfattere: Katrine Karlsen, Torkel Bjørnskau

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger