Du er her

Bedre drift og vedlikehold vil få flere til å gå

Ved å bedre drift og vedlikehold av fortau og gangveier vil flere gå, og de som går i dag vil gå mer.

En stor andel fotgjengerskader kan også avverges med bedre drift og vedlikehold av fortau og gangveier, særlig med tanke på bedre fjerning av snø og is og utbedring av hull og ujevnheter. Det viser en ny studie med resultater fra spørreundersøkelser i ni byområder utført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Statens vegvesen.

God drift sikrer god daglig trafikkavvikling. Godt vedlikehold sikrer infrastrukturens langsiktige funksjon. Begge deler er svært viktig for fotgjengeres opplevelser, rutevalg og transportmiddelvalg. Ved å bedre drift og vedlikehold vil flere gå, de som går vil gå mer, og risikoen for fall og skader reduseres. Dette er også kjent fra tidligere studier.

Om vinteren er forbedringspotensialet størst. Hålke/blank is og mye snø gjør forholdene spesielt vanskelige for mange fotgjengere. 4 av 10 oppgir at de ville gått oftere ut om vinteren om det hadde vært bedre fjerning av snø og is enn i dag.

Kvinner er mer bekymret for vanskelige føreforhold enn menn, og eldre - særlig kvinner over 60 år - opplever mange forhold som mer problematiske enn yngre. Om vinteren gjelder det dyp snø på fortau, og gjerne snø fra vegbanen som er måkt opp på fortauet. Om sommeren gjelder det hullete og ujevnt dekke på gangarealer, lappete asfalt og ujevne heller.

Studien peker på store geografiske forskjeller når det gjelder hvor ofte ulike vinterforhold opptrer og respondentenes opplevelse av kvaliteten på drift og vedlikehold. Jæren, Stavanger og til dels Bergen har vintere med mindre snø og is. Tromsø har mye snø.

Spesielt i Oslo, Trondheim og Tromsø oppleves vinterdriften for dårlig. Tromsø utmerker seg som det området der størst andel sier at de ofte opplever mye snø på fortau. Oslo er det området der flest opplever blank is, og hvor 2 av 3 skader blant fotgjengere vinterstid er forårsaket av at man sklir på glatt underlag. Slike skader utgjør nesten 3000 av i alt ca. 6000 årlige skader blant fotgjengere i Oslo.  

Vanskelige forhold som is og mye snø får store konsekvenser for de gående, og risikoen for skader gjør at folk ofte heller velger andre transportmidler eller ikke går i det hele tatt. Hull i vei eller fortau er det forholdet folk synes er mest problematisk alle årstider og som oppleves hyppigst. I Oslo skyldes 4 av 5 fotgjengerskader om sommeren at personen har snublet i hull, ujevnheter eller fortauskanter.

Det synes å være et stort forbedringspotensial for å bedre sikkerheten for gående i Norge, og dermed gjøre det mer attraktivt å gå. Skal vi nå nullvekstmålet for personbiltrafikken som tilsier at vekst i persontrafikken skal tas med gange-, sykkel- og kollektivtrafikk må byene gjøre en innsats for å bedre driften og vedlikehold av fortau og gangveier året rundt.

Rapport: Fotgjengeres oppfatninger av drift og vedlikehold: Resultater fra en spørreundersøkelse i ni byområder. TØI-rapport 1768/2020. Forfattere: Ole Johansson, Torkel Bjørnskau

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger