Du er her

Adskilte sykkelfelt har liten effekt på trafikksikkerheten

På steder der forholdene i utgangspunktet er dårlige for syklister kan imidlertid adskilte sykkelfelt lokke flere til å sykle.

Flere steder i Oslo er det etablert midlertidige adskilte sykkelfelt. Midlertidige tiltak er langt rimeligere enn permanente, og kan implementeres mye raskere. Siden effekten har vært noe uklar har forskere ved TØI på oppdrag av Bymiljøetaten studert om tiltakene gjør det tryggere for syklistene, og i hvilken grad slik infrastruktur kan bidra til å tiltrekke nye syklister. Det er utført intervjuer (n = 19), filming og en gjennomgang av litteraturen på feltet.

I litteraturen finner man ingen effekt på trafikksikkerheten. Imidlertid kan slike sykkelfelt lokke flere til å sykle der hvor forholdene i utgangspunktet er dårlige for syklister.

Potensielle syklister er mer positive til adskilte sykkelfelt enn eksisterende syklister, samtidig er potensielle syklister usikre på om tiltaket vil føre til at de faktisk begynner å sykle.

For noen få av de som allerede sykler i bygatene oppleves barrieren positivt og er bedre enn ikke å ha noen barriere. Omtrent halvparten er ganske nøytrale og har ikke tenkt mye over barrierene før, men mener de kan ha positive virkninger. Andre igjen foretrekker ordinære sykkelfelt, og et par er klart negative til å bruke slike barrierer. De fleste som ble intervjuet i studien syklet allerede i gatene, eller ville vært komfortable med å gjøre det. Flere mente at barrieren ville ha mer å si for om de skulle syklet med barn, eller om barrierene var på mer utsatte steder.

Videoregistreringer viser at mange sykler innenfor barrierene, men at folk sykler utenom om de har høy fart, det er få biler eller barrieren er for trang.

Forskerne anbefaler at fremtidig bruk av beskyttede sykkelfelt bør vurderes på steder der trygghet oppleves som en hindring for sykling, særlig steder med «hull» i sykkelnettverket. I byer som allerede har en relativt godt utbygd infrastruktur for syklister er forventet effekt av tiltaket mindre.

Rapport: Beskyttede sykkelfelt og midlertidig sykkelinfrastruktur. TØI rapport 1837/2021. Forfattere: Aslak Fyhri, Katrine Karlsen, Petr Pokorny

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger