Du er her

Unge på lett motorsykkel topper risikostatistikken

Ungdom i aldersgruppen 16-17 år som kjører lett motorsykkel topper risikostatistikken. Disse har 13 ganger høyere risiko for å bli skadet eller drept i trafikken sammenliknet med gjennomsnittet av mc-førere, og hele 75 ganger høyere risiko pr kilometer enn en gjennomsnittlig bilist.
 

Dette kommer fram i en ny rapport fra TØI. Prosjektet er en del av Statens vegvesens etatsprogram om høyrisikogrupper og baserer seg på omfattende spørreundersøkelser som er sammenholdt med andre datakilder.
 
Undersøkelsen tyder på at omfanget av motorsykkelkjøringen i Norge er mindre enn man tidligere har beregnet og dette gjelder særlig for lett motorsykkel. Den viktigste grunnen at motorsykkel i stadig mindre grad er et ungdomskjøretøy og i økende grad er eid og kjørt av middelaldrende som har dette som et supplement til bilhold. Det bidrar til at gjennomsnittlig årlig kjørelengde dermed også går ned. I tillegg kjører færre med passasjerer enn tidligere, og totalt innebærer det at kjørte kilometer for fører og passasjer på lett mc bare er halvparten så stort som man tidligere har antatt.

Mens tung mc brukes mest i juli, det vil si i sommerferien, viser studien at lett mc i større grad brukes om våren/forsommeren og om høsten. Lett mc brukes også relativt mer på vanlige ukedager enn tung mc. Det tyder på at lett motorsykkel i større grad brukes til daglige skole- og arbeidsreiser enn tung motorsykkel.
 
Ulike risikogrupper
Rapporten stadfester at det er fem hovedgrupper trafikanter som er spesielt utsatte i trafikken: Ruspåvirkede førere, unge bilførere, eldre bilførere, motorsykkelførere og bilførere med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn.
 
Ungdom og eldre
De nye risikoberegningene stadfester den tradisjonelle ”u-kurven” når det gjelder risiko fordelt på alder. Unge bilførere mellom 18 og 20 år har omtrent fire ganger så høy risiko for personskade som gjennomsnittet av bilførerne. Eldre over 75 år har også noe høyere risiko enn gjennomsnittet. Kvinner har noe høyere risiko for å bli skadet enn menn.

Dersom en ser på risikoen for å bli drept i trafikken er imidlertid menn mer utsatte enn kvinner, og særlig har unge mannlige førere høy risiko. Også eldre menn, over 75 år, har høy risiko for å bli drept som bilførere.

Samtidig står disse trafikantgruppene for en relativt liten del av bilkjøringen. Mens aldersgruppene 35 til 64 år står for ca 65 prosent av all bilkjøring i Norge, står ungdom under 21 år for kun tre prosent av kjøringen. Eldre over 75 år står også for under tre prosent av den samlete kjøringen.

Alkohol
Det ble gjennomført en stor veikantundersøkelsen av ruspåvirket kjøring av bil og mc i t i 2005-2006. Resultatene viste at tre bilister av tusen kjører med over 0,2 promille. Disse har hele 55 ganger høyere risiko for å bli innblandet i en dødsulykke enn vanlige bilførere. Resultatene tyder det er blant menn mellom 25 og 60 år at problemet med promillekjøring er størst, og at dette ikke er særlig utbredt blant unge førere.

Innvandrere
Tidligere svenske og norske undersøkelser har vist at innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn har høyere risiko per førerkort enn svenske/norske bilførere. En innvending mot et slikt risikomål, er at man i enkelte innvandrergrupper finner en høyere andelen yrkesførere og også at de kjører lengre pr år enn bilførere med vanlig norsk bakgrunn. Risikoberegningene i denne undersøkelsen viser likevel at bilførere med norsk bakgrunn har lavere risiko per kjørte kilometer enn bilførere med innvandrerbakgrunn.

Kilde:
Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk. TØI-rapport 1042/2009. Av Torkel Bjørnskau.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger