Du er her

Unge i trafikken: 40 prosent redusert risiko på fire år

Risikoen for at 18-19-åringer skal bli drept eller alvorlig skadet i trafikken er redusert med over 40 prosent på 4 år.

Bilførere og passasjerer samt brukere av motorsykkel og moped har hatt en markant nedgang i risikoen i trafikken.

Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i norsk veitrafikk. Beregnete risikotall for perioden 2013/14 viser at risikoen for en del trafikantgrupper er betydelig redusert sammenlignet med 2009/10.

Når man ser på alder er det særlig ungdom og eldre som har fått lavere risiko. Fordelt på trafikantgrupper er risikoen  redusert for førere og passasjerer i bil samt brukere av motorsykkel og moped, mens fotgjengere og syklister er omtrent like risikoutsatt som i 2009/10.

For bilførere og passasjerer er risikoen mye høyere natt til søndag enn på andre tidspunkt, men forskjellen er mye mindre enn tidligere.

Risikoberegningene bygger på  Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk over veitrafikkulykker og på de landsomfattende reisevaneundersøkelsene (RVU) som gjennomføres hvert fjerde år. I tillegg er det benyttet eksponeringstall fra Transportøkonomisk institutts årlige oppgaver over transportytelser i Norge.

Alle risikokurvene viser jevn reduksjon på 1990- og 2000-tallet.

Figur 1: Risikoutvikling i trafikken fra 1980 til 2014.

Når det gjelder risiko for personbilførere fordelt etter alder, har unge og eldre tradisjonelt hatt mye høyere risiko enn middelaldrende. Den markerte «u-kurven» er nå i ferd med å flate ut. Både unge og eldre bilførere har hatt en eksepsjonell reduksjon i risikoen de senere årene, mye større enn middelaldrene bilførere som tradisjonelt har ligget lavt.

Figur 2: Personbilførere drept eller skadd per million personkilometer på ulike tidspunkter fordelt på alder.

Det er flere mulige forklaringer på at trafikken er blitt tryggere de senere årene. Bilparken blir stadig sikrere, og dette har trolig også gitt utslag blant unge som kjører litt eldre biler.  En annen trend kan være at ungdom er blitt mer lovlydige og «skikkelige» enn tidligere. I tillegg tyder data fra reisevaneundersøkelsen på at 18-19 åringene kjører mindre bil enn før.

Nedgangen i risiko blant eldre bilførere kan også være et resultat av mer trafikksikre biler og at dagens eldre har erfaring som bilførere fra hele sitt voksne liv.

Det foregår også et systematisk arbeid med å forbedre veinettet, akuttmedisinen blir stadig bedre og varsling av ambulanse ved ulykker skjer raskere enn tidligere.

Farten på veiene har også gått ned de senere år. Undersøkelser av trafikanters holdninger og atferd viser tendenser til at flere aksepterer sikkerhetsrestriksjoner som for eksempel fartsgrenser, flere benytter sikkerhetsutstyr osv. Det kan med andre ord se ut til at vi er i ferd med å få en bedre sikkerhetskultur i trafikken i Norge, ifølge rapporten.

Rapport:
Risiko i veitrafikken 2013/14TØI rapport 1448/2015, Forfatter: Torkel Bjørnskau

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger