Du er her

Ungdom skjerper seg når de får prikker

Ordningen med dobbel prikkbelastning på førerkort ser ut til å ha en gunstig effekt på trafikksikkerheten blant unge personer.

TØI har gjennomført en evaluering av ordningen med prikkbelastning av førerkort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Evalueringen omfatter virkninger av ordningen slik den har fungert etter endringen i 2011.

Førere som har pådratt seg så mange prikker at de risikerer inndragning av førerkortet ved neste overtredelse, reduserer sin risiko for nye prikker.

For ferske førere har ulykkesrisikoen gått mer ned de siste årene enn for førere generelt. Innføringen i 2011 av dobbel prikkbelastning i prøveperioden på to år etter førerprøven er en mulig forklaring på dette.

Forskerne har sammenlignet endringen i ulykkesrisiko fra før til etter 2011 mellom 18- og 19-årige førere og førere som var over 20 år. Slik har de undersøkt effekten av dobbel prikkbelastning for personer med førerkort på prøve. Nedgangen i politirapporterte ulykker per førerkort var signifikant større blant 18- og 19-åringene enn blant de øvrige, med 44 prosent mot 35 prosent.

En spørreundersøkelse blant bilførere bekrefter resultatene fra analysen av prikkregisteret når det gjelder tendensen til at de som har mange prikker, endrer sin kjøreatferd. Førere som har fire prikker eller mer, svarer i større grad at de har endret sin kjøring i retning av mer lovlydig atferd, sammenlignet med dem som har ingen eller få prikker. Men også blant dem som ikke har prikker, er det en betydelig andel som svarer at kjøreatferden påvirkes av prikkbelastningsordningen generelt. Det er derfor grunn til å tro at ordningen også har en allmennpreventiv effekt i tillegg til den individualpreventive effekten på førere som risikerer å miste førerkortet ved neste overtredelse.

Rapporten er basert på; 1) analyse av omtaler av den nye prikkordningen i media, 2) analyser av data fra prikkregisteret, 3) analyser av ulykkesdata og 4) spørreundersøkelser både blant førere generelt og blant førere som har fått prikker.

Les hele rapporten: Prikker i førerkort ved trafikkovertredelser. Evaluering av prikkbelastningsordningen. TØI-rapport 1523/2016. Forfattere: Fridulv Sagberg, Rikke Ingebrigtsen og Hanne Beate Sundfør

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger