Du er her

Ungdom kjører de kraftigste snøscooterne og har flest ulykker

Ungdom har høyere risiko for uhell og personskader med snøscooter enn andre.

Dette framgår av en ny rapport om bruk av snøscooter i Norge utarbeidet av Transportøkonomisk institutt. Det er om lag 85 000 snøscootere i Norge og 4600 snøscootereiere har deltatt i undersøkelsen.

Grunnen til at ungdom har høyere risiko skyldes at en del bruker snøscooter til risikoaktiviteter som å kjøre i løssnø, i bratte fjellsider, til hopping og kappkjøring. Men slik atferd er ikke særlig utbredt. Blant ungdom under 25 år svarer imidlertid seks av ti at de gjør dette av og til eller oftere. De yngste kjører også gjennomgående nyere og kraftigere snøscootere enn eldre eiere.

Generelt brukes snøscootere til ulike fritidsaktiviteter som dagsturer, isfiske, transport til hytte og i næring i forbindelse med hytteservice, skianlegg, reindrift og kjøring av ved. Brukssesongen er fra november til mai, med en topp i mars.

Snøscootereierne mener det er for strenge restriksjoner på bruken i Norge, og en del ulovlig kjøring forekommer. Mange mener det bør være flere scooterløyper og at det bør være egne områder der det er lov å kjøre fritt (slik det er i Sverige og på Svalbard). Et klart flertall mener dette ville føre til mindre ulovlig kjøring.

En god del oppgir at de kjører ulovlig fordi det er tungvint eller vanskelig å overholde alle reglene. En del sier det er utfordrende å komme til/fra løypenettet på en lovlig måte, og at løypene i noen tilfeller utgjør store omveier og at det derfor er fristende å ta en ulovlig snarvei.

Mange mener også kommunene er for restriktive med å gi dispensasjoner fra regelverket. Særlig i Finnmark er det respondenter som sier restriksjonene ødelegger en gammel kultur for fiske/matauke.

Når det gjelder fart, er den generelle fartsgrensen i terreng 70 km/t. Omtrent hver fjerde scootereier sier at han av og til eller oftere kjører fortere enn dette i terrenget.

Totalt oppga 13 prosent av scootereierne at de hadde hatt ett eller flere uhell med snøscooter i perioden 2011–2016. Av disse ble én av fem fysisk skadet og av disse igjen ble om lag halvparten såpass skadet at de måtte ha legehjelp. Nesten ingen i undersøkelsen sier at de kjører etter å ha drukket alkohol.

Det er et generelt påbud om å bruke hjelm når man kjører snøscooter, og et stort flertall i utvalget sier at de alltid bruker hjelm (67 prosent).

Rapport:
Bruk av Snøscooter i Norge. Atferd, holdninger, uhell og risiko. TØI rapport  1564/2017. Forfattere: Torkel Bjørnskau og Alice Ciccone

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger