Du er her

Ungdom er blitt bedre sjåfører

Unge bilførere med nytt førerkort i 2011-2012 hadde vesentlig mer positive holdninger til trafikksikkerhet, bedre kjøreatferd og lavere ulykkesrisiko de første månedene etter førerprøven enn tilsvarende førere som fikk førerkort i 2004.

Endelig førerkort og lov til å kjøre uten ledsager: Trafikksikkerheten hos ferske unge førere er betydelig forbedret de senere årene, men hovedgrunnen er andre faktorer enn endret føreropplæring. Illustrasjonsfoto: Schutterstock

Dette viser en før-etter spørreundersøkelse i forbindelse med innføring av ny læreplan for førerkort klasse B (personbil) i 2005.

Fra 2004 til 2011 er innblandingen i personskadeulykker blant ungdom under 20 år første året etter førerprøven sunket betraktelig. For menn er nedgangen nesten 50 prosent. Dette skyldes i hovedsak en generell bedring av trafikksikkerheten samt at unge menn med nytt førerkort i perioden i mindre grad enn tidligere har egen bil eller kjører bil daglig.

I tråd med dette har det også vært en liten nedgang i gjennomsnittlig kjørelengde og i andelen som kjører bil natt til lørdag og søndag, tidspunkter som er svært ulykkesutsatte.

For kvinner er ulykkesnedgangen i perioden mindre, i underkant av 30 prosent. Dette tilsvarer den generelle bedringen i trafikksikkerhet blant bilførere i aldersgruppen 35-64 år.  Blant kvinner under 20 år med ferskt førerkort har det vært en motsatt tendens i bilbruk i forhold til hos menn: Flere har fått tilgang til bil og omfanget av bilkjøring har økt.

Selv om hovedgrunnen til den positive trafikksikkerhetsutviklingen skyldes andre ting enn opplæring, er det indikasjoner på at økt omfang av opplæring og mer kjøreerfaring kan ha gitt en viss tilleggseffekt.

I og med at den nye læreplanen ble innført på samme tidspunkt over hele landet, har det ikke vært mulig å etablere noen kontrollgruppe i studien. Undersøkelsen kan derfor ikke si noen sikkert om effekten av den nye læreplanen.

Innføringen av obligatorisk trafikalt grunnkurset virket i starten som en barriere mot øvelseskjøring. Til tross for dette har omfanget økt etter at den nye  læreplanen ble innført. Dette kan ha bidratt til nedgangen i ulykkesrisiko. Men uten kontrollgruppe vet man ikke hvor stor økningen hadde vært uten innføringen av trafikalt grunnkurs, og effekten er derfor ikke mulig å beregne.

Det viktigste elementet i den nye læreplanen for førerkort var innføring av modulbasert opplæring i fire trinn.  Trinn 1: Trafikalt grunnkurs (innført i 2003), som må gjennomføres før en får anledning til å begynne øvelseskjøring. Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse, Trinn 3: Trafikal del, inkludert ”Sikkerhetskurs på bane” (glattkjøring), Trinn 4: Avsluttende opplæring, inkludert ”Sikkerhetskurs på vei”.

Samlet omfang av obligatorisk kjøring før førerprøven økte fra 7,5 til 13 skoletimer.

Les artikkel om studien i tidsskroftet SAMFERDSEL.

Rapport:
Ulykkesinnblanding, kjøreatferd og holdninger blant nye bilførere. Effektevaluering av læreplan fra 2005 for førerkort klasse B. TØI rapport 1287/2013. Forfatter: Fridulv Sagberg

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger