Du er her

  • > Atferd og transport
  • > Trygghet på reise er forbundet med hendelser også utenfor transportsektoren

Trygghet på reise er forbundet med hendelser også utenfor transportsektoren

For folk flest er risiko på reise ofte forbundet med følelser og knyttet til konsekvensene av mulige hendelser underveis.

I en ny rapport diskuteres det hvordan folk opplever og vurderer utrygghet i en samtid som er preget av hendelser i et langt større perspektiv enn bare sikkerhet i transport. Rapporten tar opp hvordan opplevd trygghet kan påvirkes av faktorer også utenfor transportsektoren.

Opplevelse av utrygghet påvirker folks valg av reiser og transportmiddel. I transportplanleggingen er derfor viktig å ta hensyn til at reiseopplevelse og reisemiddelvalg avhenger av andre faktorer enn bare det aktuelle transportmiddelet.

Det er store individuelle forskjeller i hvordan utrygghet og risiko oppleves. Folk vurderer utrygghet i en samtid som har vært preget av hendelser i et langt større perspektiv enn bare sikkerhet i transport, som strømmen av flykninger inn over Europa, krigen i Syria, og de mange terrorhandlinger i og utenfor transportområdet. Gjennom den omfattende og sterke mediadekningen har dette vært forhold som man vanskelig kan unngå å måtte ta stilling til, både tankemessig og følelsesmessig.

Tidligere undersøkelser har vist at buss, tog og t-bane er sårbare arenaer for uønskede hendelser. Likevel er det MC, gange og sykling som er de transportmidlene som respondentene oftest oppga at de unngikk å reise med på grunn av utrygghet. Årsaken til utryggheten kan variere, og kan for eksempel være påvirket av vanskelige vær- og føreforhold og bekymring for å treffe på ubehagelige personer.

Kvinner endrer i større grad enn menn sin reiseatferd på grunn av utrygghet. Kvinners og menns utrygghet som reisende bunner mer i ubehagelige hendelser som utsatthet for ran, vold, trusler, tyveri, trakassering, enn frykt for ulykker. Kvinners vurdering av risiko er i større grad basert på følelser, mens menns vurdering i større grad er basert på mer kognitive vurderinger.

Seksuell trakassering under kollektivreiser er noe som kvinner i særlig grad, og menn i liten grad, er utsatt for. Temaet har i noen grad vært fremme i norske medier, men mest i forbindelse med seksuell trakassering og overgrep i andre land. Seksuell trakassering i transport i Norge har i liten grad vært en del av norsk offentlighet.

Det er et behov for å oppdatere kunnskap om hva folk er redde for når de reiser. Mange av undersøkelsene på området er nærmere ti år gamle.  

Hele rapporten: Utrygghet og risiko i transport: En diskusjon. TØI rapport 1525/2016 Forfattere: Truls Vaa, Astrid H. Amundsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger