Du er her

Stadig tryggere å ferdes i trafikken

Risikoen for å bli skadd eller drept i trafikken har gått betydelig ned de senere årene. For en personbilfører er risikoen for å omkomme i trafikken redusert med 21 prosent fra 2005 til 2010, mens risikoen for å bli drept som fotgjenger er bortimot halvert.

Risikoen for å bli skadet i trafikkulykker er de senere årene redusert for alle trafikantgrupper bortsett fra førere og passasjerer på lett motorsykkel. For bilførere og passasjerer er risikoen ekstremt mye høyere natt til søndag enn på andre tidspunkt.

Rapporten fra TØI viser at unge og eldre har høyest risiko for å bli skadet eller drept. Blant bilførere er de yngste mest utsatt; blant fotgjengere har de eldste høyest risiko. Unge menn er mer utsatt for ulykker som bilførere enn unge kvinner, mens kvinner er mer utsatte enn menn i andre aldersgrupper.Figur: Utviklingen i antall ulykker, personskader og drepte i trafikken i Norge fra 1980 til 2010.

Mønsteret for risiko fordelt på ukedag og tid på døgnet er nokså likt det som er funnet tidligere. Det skjer flest skader om ettermiddagen og aller mest fredager. For både bilførere og passasjerer er skaderisikoen 30 ganger høyere natt til søndag enn på andre tidspunkt.

Det er trolig mange faktorer som har bidratt til at risikoen i trafikken har gått ned. Bilene er blitt langt mer kollisjonssikre, og etter hvert består bortimot hele bilbestanden av biler med moderne sikringsutstyr som for eksempel kollisjonsputer og antiskrenssystemer.

Det foregår også et systematisk arbeid med å forbedre veinettet. Det anlegges nye og sikrere veier med fysisk separering av trafikk, kryss bygges om til rundkjøringer, man bygger omkjøringsveier rundt byer og tettsteder, og fotgjengere og syklister blir stadig bedre skjermet fra annen trafikk.

Et annet viktig moment kan være at akuttmedisinen stadig er blitt bedre og at varsling av ambulanse ved ulykker skjer raskere enn tidligere.

Farten på veiene har også gått ned de senere år. Det kan skyldes at bilførerpopulasjonen blir eldre, effekter av trafikkontroller, prikkbelastning av førerkort eller liknende faktorer.

Undersøkelser av trafikanters holdninger og atferd viser tendenser til at flere aksepterer sikkerhetsrestriksjoner i trafikken som fartsgrenser. Flere benytter for eksempel sikkerhetsutstyr. Det kan med andre ord se ut til at vi er i ferd med å få en bedre sikkerhetskultur i trafikken i Norge.

Rapport:
Risiko i veitrafikken 2009-2010, TØI rapport 1164/2011. Forfatter: Torkel Bjørnskau

Rapportsammendrag
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger