Du er her

Skogssykling utgjør 15 prosent av all sykling

Sykling på skogsveier og i terreng er blitt stadig mer populært i Norge. Om lag 15 prosent av syklingen foregår nå utenfor det trafikkerte vegnettet.

Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Menn sykler noe mer i skogen og i terrenget enn kvinner. Risikoen for å bli innblandet i et uhell er 20 prosent lavere per kilometer om man sykler på skogsveier eller i terrenget sammenliknet med i trafikken. Men risikoen for personskade med behov for legebehandling er 10 prosent høyere (18 kontra 16 uhell per million km).

Risikoen er beregnet ut fra selvrapporterte data om sykkelbruk og uhell i et utvalg på 6 000 sykkeleiere. Disse syklet i 2015 i gjennomsnitt 3,3 km per dag. Hver femte syklist oppgir at de i perioden 2010 til 2015 var innblandet i et uhell hvor de selv eller sykkelen ble skadet. I sju av ti uhell er det ingen andre enn syklisten selv som er innblandet. Syklister på racersykkel eller med klikkpedaler er mer utsatt for uhell enn andre syklister.  

Tre av ti uhell er i gjennomsnitt så alvorlige at syklisten oppsøker lege, men kun 16 prosent av disse blir rapportert til politiet og er dermed en del av den offisielle ulykkesstatistikken. Antall sykkelulykker i den offisielle ulykkesstatistikken er altså veldig underrapportert.  

Undersøkelsen viser også at en stor andel av syklistene i utvalget er opptatt av sikkerhet. Over 70 prosent oppgir at de alltid bruker hjelm, og over 60 prosent bruker alltid lys i mørket og gir alltid signal ved venstresving.

Det er visse kjønnsvariasjoner. Kvinnene går oftere av sykkelen for å krysse i gangfelt, sykler sjeldnere på rødt og sykler oftere på fortau og på gang- og sykkelveg enn menn. Mennene bruker oftere hjelm og sykler sjeldnere mot kjøreretning på fortau enn kvinner.

Rapport:
Sykkelbruk – i trafikk og terreng. Eksponering og uhellsinnblanding. TØI rapport 1565/2017. Forfatter: Hanne Beate Sundfør

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger