Du er her

Risikofylt å dagdrømme bak rattet

Kognitiv (indre) distraksjon er en av de viktigste forklaringene på uoppmerksomhet hos bilførere, både under kjøring generelt og umiddelbart før en ulykke.

Det viser en ny rapport som er basert på en litteraturstudie og en spørreundersøkelse blant 4100 bilførere.

Uoppmerksomhet hos bilførere bidrar til minst 12 prosent av alle ulykker.

En rekke studier har funnet at to sekunder ser ut til å være en kritisk grense for hvor lenge en kan ta blikket bort fra vegen sammenhengende før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig. Imidlertid kan en være uoppmerksom selv om blikket er rettet mot vegen og trafikken. Flere studier har vist at «looked but failed to see» er en forklaring som ofte forekommer når det gjelder trafikkulykker. Ulike former for mental belastning eller kognitiv distraksjon kan forklare dette.

Også teksting på telefon gir ekstremt høy risiko, men forårsaker relativt få ulykker fordi det forekommer bare i liten grad. Flere ulykker forårsakes bl.a. av betjening av radio eller musikkanlegg.

Unge menn har høyere forekomst av uoppmerksomhet i trafikken, og vurderer risikoen lavere, sammenlignet med andre grupper.

Når det gjelder tiltak, har førerne mest tro på opplæring og tekniske systemer i bilen, og minst på telefonapplikasjoner som regulerer bruk av telefon under kjøring. Bedriftsbaserte tiltak vil kunne ha et betydelig potensial for å forebygge uoppmerksomhet hos bilførere.                                      

Hele rapporten: Uoppmerksomhet bak rattet: Omfang, konsekvenser og tiltak. TØI-rapport 1481/2016. Forfattere: Fridulv Sagberg og Hanne Beate Sundfør
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger