Du er her

Norge er best på sikkerhet for barn i trafikken

Norge var i 2016 det mest trafikksikre landet i Europa, både for barn og voksne.

En ny europeisk undersøkelse fra ETSC av sikkerhet for barn i trafikken viser at Norge ligger på toppen. Visjonen om null trafikkdrepte har vært oppfylt noen av de seneste årene for de yngste.

I tillegg til den europeiske statistikken som er lagt frem, beskriver en ny TØI-rapport utviklingen av trafikkulykker blant barn og unge i Norge. Her kommer det frem at:

  • Det har vært en stor reduksjon i antallet personskadeulykker blant barn og ungdom i alderen 0-17 år siden begynnelsen av 2000-tallet.
  • For aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år er antallet skadde tilnærmet halvert, også i aldersgruppene 16-17 år og 18-19 år har det vært store reduksjoner.
  • Antallet ulykker og dels også eksponering øker med barnets alder. For den yngste aldersgruppen, skjer de fleste ulykkene mens barna er passasjer i bil. Blant 6-15 åringene skjer rundt 45 prosent av skadene mens barna går eller sykler, mens det for 16-17 åringer skjer flest personskader ved bruk av moped eller lett MC.
  • Når ungdommen når alderen for førerkort, er det igjen bil som er det transportmiddelet der flest ulykker oppstår.
Figur 1: Gjennomsnittlig årlig antall drepte barn (014 år) i trafikken pr. million barn for 20142016. * Data for 20132015 eller foreløpig data for 2016.

Vaner for aktiv transport etableres i barndommen

I rapporten er også barn og unges aktive reisevalg (gange og sykling) undersøkt, og det er utført en litteraturstudie av hvilke faktorer som kan påvirke andelen syklende/gående barn og unge.

I Norge går eller sykler i overkant av 60 prosent av 6-12 åringer til skolen, resten reiser kollektivt eller blir kjørt. Siden 1980- og 1990-tallet har andelen barn som blir kjørt til skolen økt, mens nå synes det å ha stabilisert seg noe. Foreldres tidsbegrensninger og frykt for barnas evne til å takle skolevegen er årsak til at mange barn kjøres til skole og ulike aktiviteter.

Det er et nasjonalt mål å øke andelen som går og sykler. Tiltak som kan fremme aktiv mobilitet og samtidig ikke øke risikoen for ulykker er viktig. Slike tiltak kan blant annet være: Økt målrettet opplæring, fartsreduserende tiltak, bedre trafikksikring og kvalitet på gang- og sykkelveger, samt følgeordninger.

Aktive mobilitetsvalg som gange og sykling er viktig både for barns fysiske helse og for miljøet. I en tid der barna tilbringer mye tid foran skjerm er tilrettelegging for aktive transport til/fra skole og fritidsaktiviteter viktigere enn noensinne. Det er derfor vesentlig å forstå hvilke faktorer som påvirker valg av transportmiddel.

Hele rapporten: Barn og ungdom i trafikken. Ulykkesinnblanding, opplæring og aktiv mobilitet. TØI-rapport: 1618/2018. Forfatter: Astrid Amundsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger