Du er her

Nesten en av tre mopedførere eier en trimmet moped

Ungdom som tar førerkort for moped er opptatt av trafikksikkerhet, men en stor andel eier likevel et trimmet kjøretøy. 

Forskere på TØI har gjennomført en spørreundersøkelse blant ca. 800 mopedførere og 1100 førere av lett motor-sykkel som tok førerkort i 2016.

Gjennomsnittsalder for fullført obligatorisk opplæring for moped er ca. 15 ½ år og for lett motorsykkel 16 år. Langt færre kvinner enn menn tar førerkort for lett motorsykkel, mens andelene kvinner og menn er nokså like for moped.

Analyser av ulykkesdata viser at antall ulykker per kjøretøy har gått vesentlig ned siden 2004 både for moped og lett motorsykkel. Undersøkelsen viser også positive holdninger til trafikksikkerhet og lav forekomst av risikoatferd. Det er likevel to unntak som peker seg ut i negativ retning:  

  • Nesten en av tre mopedførere eier en trimmet moped (som gir mulighet til å øke farten utover lovlig maksgrense). Førerne av lett motorsykkel er imidlertid mer opptatt av høy fart enn mopedførerne. Dette kan ha sammenheng med høyere andel menn blant førerne av lett motorsykkel.
  • Så mye som 22 prosent av mopedførerne og 27 prosent av førerne av lett motorsykkel innblandet i selvrapporterte uhell det første året etter førerprøven.

Trimming er altså svært utbredt. Over halvparten har kjørt en trimmet moped minst én gang. Trimming er mindre utbredt for lett motorsykkel, men også blant disse førerne er det mer enn en tredjedel som har kjørt trimmet motorsykkel. At trimming er mer utbredt for moped enn for lett motorsykkel, henger sannsynligvis sammen med at mange mopedførere ønsker å kunne kjøre i fartsgrensen og holde følge med annen trafikk.

Når det derimot gjelder personskadeulykkene, ser det til at ulykkesrisikoen kan være noe høyere for lett motorsykkel enn for moped. Dette henger trolig sammen med at alvorlighetsgraden er høyere for ulykker med lett motorsykkel.

Det er jevnt over små forskjeller mellom svarene fra mopedførere og førere av lett motorsykkel, men det er en tendens til mindre positive holdninger og høyere forekomst av risikoatferd blant førerne av lett motorsykkel. Dette kan være et resultat av kjønnsforskjeller, siden andelen menn er vesentlig høyere blant førerne av lett motorsykkel enn blant mopedførerne.

Bare 15 prosent av mopedførerne tok mer enn to kjøretimer utover obligatorisk undervisning, mot 59 prosent av førerne av lett motorsykkel.

Læreplanen for føreropplæring for moped og lett motorsykkel ble endret i 2017, og rapporten som nå er publisert presenteres en førundersøkelse som grunnlag for å evaluere endringen i en etterundersøkelse om 3-5 år.

Oppdraget er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Hele rapporten: TØI-rapport: 1616/2018. Evaluering av føreropplæring for moped og lett motorsykkel. Førundersøkelse. Forfattere: Fridulv Sagberg og Ole Jørgen Johansson

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger