Du er her

Mange alvorlige trafikkulykker skyldes uoppmerksomhet

Uoppmerksomhet hos fører av motorkjøretøy bidrar til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken.

Det viser en ny rapport som er skrevet på oppdrag fra Statens vegvesen. Forskerne bak rapporten har gått gjennom ulykkesrapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper i perioden 2011-2015.

Den hyppigste formen for uoppmerksomhet var manglende observasjon, dvs. at føreren unnlot å se etter sikkerhetskritisk informasjon. Rundt en tredel av ulykkene med uoppmerksomhet er fotgjengere som er blitt påkjørt av motorkjøretøy, som regel ved at føreren har sett fotgjengeren for sent. Mangelfull sjekk av blindsoner eller sikthindringer har vært medvirkende i mange tilfeller.

Distraksjon på grunn av mobiltelefon er årsak til uoppmerksomhet i mellom to og fire prosent av dødsulykkene, mens andre former for distraksjon fra kilder i eller utenfor bilen utgjør rundt ti prosent. Lignende resultater er funnet i flere internasjonale studier.

I ulykker som skjer på rett strekning, bidrar uoppmerksomhet langt hyppigere enn i ulykker som skjer i kurve (42 mot 18 %). Videre bidrar uoppmerksom hyppigere i ulykker som skjer ved avkjørsler eller kryss (63 %) enn ved øvrige ulykker.

Andelen ulykker relatert til uoppmerksomhet er signifikant høyere på veger med fartsgrense 50 km/t eller lavere, sammenlignet med veger med fartsgrense over 50 km/t. I tråd med dette er andelen høyere i tettbygd område (55 %) enn i spredt bebyggelse (22 %).

Forskerne finner ingen sammenheng mellom uoppmerksomhet og årstid, føreforhold eller vegdekke, og heller ikke med antall kjørefelt eller om vegen har midtdeler.

Uoppmerksomhet i trafikken kan trolig forebygges gjennom en systematisk satsing på flere typer tiltak. Viktige tiltak er bl.a. tydelig vegutforming, skilting og oppmerking, og dessuten trafikantrettede tiltak som opplæring og informasjon, samt politikontroll av distraherende aktiviteter som bruk av mobiltelefon og andre IKT-systemer som ikke er en del av kjøreoppgaven.

Hele rapporten: «Jeg så ham ikke» - Temaanalyse av uoppmerksomhet ved dødsulykker i trafikken. TØI-rapport: 1535/2016. Forfattere: Fridulv Sagberg, Alena Høye, Hanne Beate Sundfør

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger