Du er her

Kvinner faller mer enn menn

Flere kvinner enn menn skades som fotgjengere, og forskjellen øker med alderen.

Forskere ved TØI har studert eneulykker blant gående og syklende i Oslo.

Eneulykker blant fotgjengere har tradisjonelt fått liten oppmerksomhet ettersom de ikke inngår i definisjonen av trafikkulykker (påkjørsler).

Oslo skadelegevakt samlet i 2016 inn data om totalt 6309 fotgjengerskader. Hele 97 prosent av disse er eneulykker. De fleste ulykkene er lite alvorlige (små brudd, hjernerystelse, sårskader), men sju prosent er alvorlig skader (kompliserte brudd, alvorlige hodeskader).

Det skjer flest skader der folk går mest – på fortau og i gangfelt. Om vinteren er det mer enn dobbelt så mange fotgjengerskader som om sommeren. De fleste skadene om vinteren skjer pga. fall på is og snø. De fleste som skades, har brudd eller forstuinger i armer eller bein.

Flere kvinner enn menn skades som fotgjengere, og forskjellen øker med økende alder. Bedre vinterdrift vil kunne redusere antallet fotgjengerskader betydelig.

En mulig forklaring på hvorfor kvinner, og særlig eldre kvinner, i større grad pådrar seg alvorlige skader kan være at de i mindre grad tåler fallet. Ved økende alder reduseres muskelmassen og beinmassen. Tapet av beinmasse er gjerne høyere hos kvinner enn menn.

Det er grunn til å tro at dette er snakk om store samfunnsøkonomiske kostander som en følge av eneulykker. Det er et politisk mål å redusere biltrafikken i byområder, og erstatte denne med gåing, sykling og kollektiv. Det er godt dokumentert at syklister og fotgjengere har høyere risiko enn personer i bil, så det er viktig at helsegevinstene av økt mosjon ikke blir «spist opp» av flere ulykker og skader.

Prosjektet er finansiert av Statens vegvesen og inngår i forskningsprogrammet «Bedre sikkerhet i trafikken» (BEST).

Hele rapporten: Fotgjengerskader i Oslo i 2016. En analyse av skadedata fra Oslo legevakt. TØI-rapport: 1609/2017. Forfattere: Torkel Bjørnskau og Hanne Beate Sundfør

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger