Du er her

Innvandrere har høyere risiko for ulykker og skader

Personer med innvandrerbakgrunn har høyere risiko for ulykker og skader enn befolkningen ellers. Det viser en gjennomgang av eksisterende kunnskap som TØI har gjort på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Formålet med prosjektet er å få oversikt over i hvilken grad personer med innvandrerbakgrunn er innblandet i ulykker som medfører personskade, og hvordan man kan arbeide med skadeforebygging.

Trafikk er et område hvor det er registrert at innvandrere har høyere risiko enn gjennomsnittet. Innvandrere fra Midt-Østen og Afrika med norsk førerkort har dobbelt så høy risiko for å bli innblandet i trafikkulykker med personskade som bilførere født i Norge.

Innvandrere har også flere arbeidsrelaterte skader og ulykker. Utenlandske arbeidstakere har 2,25 arbeidsskadedødsfall per 100 000 sysselsatte, mens norske arbeidstakere har 1,78. For andre typer ulykker er det vanskeligere å kvantifisere forskjellene.

Gjennomgangen viser at det mangler informasjon om innvandrerbakgrunn for flere typer ulykker. De fleste registre over ulykker og skader inneholder ikke slike data.

På noen områder finnes det forebyggende tiltak rettet mot innvandrere, for eksempel informasjon om barnesikkerhet og brann på flere språk og opplæring i svømming for innvandrere. Det er likevel et åpent spørsmål om de eksisterende tiltakene er tilstrekkelige til å redusere den høyere ulykkesrisikoen blant innvandrere, heter det i rapporten.

Bedre informasjon om innvandrere og ulykker kan skaffes ved å koble registre over ulykker med Folkeregisteret, slik at ulykker og skader blant innvandrere kan sammenlignes med ulykker og skader blant befolkningen ellers.

Rapport:
Innvandrere og ulykker. Kunnskap om skadetyper og skadeomfang blant personer med innvandrerbakgrunn. TØI rapport 1255/2013. Forfattere: Terje Assum og Susanne Nordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger