Du er her

Innvandrere har høy risiko i trafikken

Innvandrere fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Øst-Europa har betydelig høyere ulykkesrisiko enn norskfødte sjåfører.

Det viser en undersøkelse utført på oppdrag fra Statens vegvesen. Formålet er å kartlegge ulykkesrisiko og holdninger hos ulike grupper trafikanter for å kunne sette i verk mer målrettede tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet.

Menn fra Midt-Østen og Afrika har mer enn dobbelt så høy ulykkesrisiko sammenliknet med norskfødte sjåfører. Også kvinner har høyere risiko, og da særlig kvinner født i Midt-Østen som har dobbelt så høy risiko som norskfødte kvinner.

Den forhøyete risikoen gjelder stort sett i alle aldersgrupper. Tilsvarende resultater er funnet i Sverige.

Studien har konsentrert seg om førstegenerasjons innvandrere med norsk førerkort. Data er innhentet både fra ulykkesstatistikk, fokusgrupper samt en omfattende spørreundersøkelse.

En av hovedutfordringene som studien peker på, er at ikke-vestlige innvandrerne tar med seg kunnskap og holdninger om trafikk fra sitt opprinnelsesland, men at disse endres gjennom integrering. Forskjell i  trafikkultur er sannsynligvis en viktig årsak til høyere risiko. I tillegg er det ofte andre kjøre- og trafikkforhold i Norge sammenliknet med landet man kommer fra. Føreropplæringen i Norge oppleves dessuten som problematisk av mange som ikke behersker norsk.

Spørreundersøkelsen viser at innvandrere i større grad enn enn norskfødte mener at trafikkreglene i Norge er strenge, at det er stor sjanse for å bli oppdaget hvis man bryter dem, og at bøtene er for høye. En femtedel mener at den som er god til å kjøre bil kan ta litt mer sjanser i trafikken enn andre. Samtidig svarer de i større grad enn norskfødte at de alltid overholder fartsgrensene, både i og utenfor tettbygde strøk.

Studien tyder også på at ikke-vestlige innvandrere bilførere er vant til å forholde seg til myke trafikanter på en annen måte enn det som er vanlig i Norge.

Undersøkelsen er gjennomført av Transportøkonomisk institutt i samarbeid med VTI i Sverige og NTNU, Voksne i livslang læring, i Trondheim.

Rapport:
Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet. TØI-rapport 988/2008. Redaktører: Susanne Nordbakke og Terje Assum. 
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger