Du er her

Førerprøven fungerer godt

Forskere har evaluert gjennomføringen av den praktiske førerprøven for personbil.

Forskerne har også undersøkt hvorvidt dagens praksis samsvarer med prinsippene i opplæringsmodellen, samt nasjonale og internasjonale bestemmelser.

Evalueringen indikerer at førerprøven i hovedsak blir gjennomført i tråd med lovverk og retningslinjer.

Sensorene er godt fornøyde med opplæringen de har i å foreta helhetlige og skjønnsmessige vurderinger.

Likevel tyder resultatene på at enkelte forhold kan forbedres. Den administrative prosessen kan effektiviseres for å frigjøre tid i sensorenes hverdag. Videre kan man se nærmere på dagens praksis når det gjelder å sikre et felles språk mellom kandidat og sensor.

Det kan også være grunn til å undersøke problemstillinger omkring habilitet og sensors tilbakemeldinger etter endt førerprøve.

Evalueringen er gjort på oppdrag for Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Hele rapporten: «Det er helt klart ikke et regnestykke» - Evaluering av gjennomføringen av praktisk førerprøve for personbil. TØI rapport 1675/2018. Forfattere: Ole J. Johansson og Vibeke Milch

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger