Du er her

Færre holder i mobilen mens de kjører

Bilføreres bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring har gått betydelig ned siden 2011, mens bruk av håndfri mobiltelefon har økt.

Foto: Pixabay.com

Det viser en ny rapport om befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger til trafikksikkerhet i Norge.

Rapporten er den nyeste i en serie av slike tilstandsundersøkelser utført for Statens vegvesen. Tilsvarende undersøkelser har blitt gjennomført i 2011, 2008, 2004, 2002, 2000 og 1998. 2331 respondenter er intervjuet om kunnskap, holdninger og atferd i trafikken. Hensikten med studien er å gi et tidsbilde av trafikantene, som et grunnlag for utforming av fremtidige trafikksikkerhetstiltak.

Generelt viser resultatene tendenser til mer trafikksikker atferd på flere områder. Dette gjelder blant annet bruk av hjelm og sykkellys blant syklister, bruk av refleks blant fotgjengere, og fartsvalg blant bilførere. Samtidig er ikke befolkningen blitt mer positive til innføring av tiltak for økt sikkerhet.

Betydelige andeler av respondentene svarer ikke riktig på spørsmål om regler for førerkortinndragelse, prikkbelastning og «rusmidler» i trafikken. 22 prosent av respondentene tror for eksempel at vi ikke har faste grenser for verken narkotika eller høye doser av virkestoffer i lovlige medisiner for bilførere. Kjennskap til disse grensene er lavere blant eldre respondenter enn blant yngre. Kunnskapsnivået ser imidlertid ut til å være noe bedre enn det var i 2011.

For holdninger er hovedtendensen er at befolkningen er noe mindre positive til restriktive tiltak for å bedre trafikksikkerheten enn de var i 2011. Samtidig mener et flertall av respondentene at myndighetene bør kontrollere trafikantenes atferd i større grad enn i dag for å bedre trafikksikkerheten, og på en rekke områder er majoriteten av respondentene positive til å innføre mer restriktive tiltak. Dette gjelder blant annet alle tiltak rettet mot myke trafikanter og promillekjøring.

For første gang ble respondentene også bedt om å ta stilling til påstanden «Norge bør være et foregangsland for å tillate selvkjørende biler på vegene». En betydelig andel av respondentene, hele 1 av 4, svarer 'vet ikke'. Hvis man ser bort fra disse, er 12 og 21 prosent av respondentene henholdsvis helt og delvis enige i denne påstanden, 25 prosent er delvis uenige og 42 prosent er helt uenige.

Hele rapporten: Trafikksikkerhetstilstanden 2016 - Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger. TØI rapport 1573/2017. Forfattere: Ingeborg Storesund Hesjevoll og Aslak Fyhri

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger