Du er her

Færre dødsulykker med førergjenkjenning

Elektronisk førergjenkjenning kan redusere dødsulykker blant sjåfører uten førerkort.

Mer enn hver tiende dødsulykke i trafikken skjer med en sjåfør uten førerkort eller som kjører et stjålet kjøretøy. Sjåfører uten førerett har vesentlig høyere ulykkesrisiko. Slike ulykker kan forhindres ved hjelp av elektronisk førerautentisering, dvs. et teknisk system som kontrollerer at føreren har lovlig adgang til kjøretøyet før det er mulig å kjøre.

I mer enn 80 prosent av dødsulykkene med førere uten førerett er høy fart eller ruspåvirkning medvirkende årsak. Dette betyr at mesteparten av ulykkene med disse førerne alternativt ville kunne forhindres med alkolås eller fartsgrensestyrt fartssperre i alle kjøretøy.

Det er likevel et betydelig antall ulykker som ikke kan forhindres med slike tiltak, og det er derfor et potensial for ytterligere ulykkesreduksjon med elektronisk førerautentisering.

Beregninger av andel ulykker med fører uten førerett er basert på data fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG), som gjennomfører dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge. Av vel 1800 dødsulykker som ble analysert, manglet føreren av utløsende kjøretøy førerett i 185 ulykker, dvs. over 10 %. Blant de utløsende kjøretøyene var det 122 biler og 49 motorsykler, mens de øvrige var mopeder, ATVer, beltemotorsykler og en traktor. I tillegg var det seks ulykker hvor føreren hadde førerett, men hvor kjøretøyet var stjålet.

Det ble videre undersøkt i hvilken grad andre risikorelaterte kjennetegn forekommer hyppigere hos disse førerne, sammenlignet med andre førere som har vært innblandet i dødsulykker. Påvirkning av alkohol og/eller andre rusmidler forekom hos nesten 70 prosent av bilførerne og ca. 50 prosent av førerne av andre kjøretøy uten førerett, mot 17 prosent av førere med førerett. Høy fart forekom også klart hyppigere blant førere uten førerett. Blant førere uten førerett var det en høyere andel ungdom under 25 år, spesielt i ulykker med motorsykkel eller moped. Det var også en høyere andel som var tidligere kjenninger av politiet i denne gruppen. Det viste seg også at hele 29 av de 185 førerne uten førerett kjørte et kjøretøy som var stjålet eller tyvlånt.

Den høye forekomsten av kjøring uten førerett i forbindelse med alvorlige ulykker betyr at det er et stort potensial for ulykkesreduksjon med tekniske systemer som gjør det umulig å starte et motorkjøretøy uten å dokumentere at en både har førerett til den aktuelle kjøretøytypen og lovlig tilgang til kjøretøyet.

Hele rapporten: Dødsulykker ved kjøring uten førerett. Kan de forhindres med ny teknologi? TØI-rapport 1529/2016. Forfatter: Fridulv Sagberg

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger