Du er her

Evaluering av Jentenes trafikkaksjon

En evaluering av Jentenes trafikkaksjon finner ikke at aksjonen har endret jentenes holdninger og atferd på noen entydig måte.

I 2007 startet Trygg Trafikk en aksjon – Jentenes trafikkaksjon – rettet mot unge jenter i alderen 16 til 19 år. Her henvender Trygg Trafikk seg til unge jenter som iblant er passasjer med unge sjåfører. Hensikten er å bevisstgjøre dem om ulike risikofaktorer i trafikken og å vise dem at det nytter å si i fra til unge sjåfører som kjører risikofylt. I tre år har jentene mottatt ca fire brev i året om trafikksikkerhet, og har også hatt tilgang til et eget lukket nettsamfunn: jentenes.no.

TØI har på oppdrag fra Trygg Trafikk gjennomført en effektevaluering av Jentenes trafikkaksjon, dvs. at vi har undersøkt om aksjonen har hatt effekt på jentens holdninger og selvrapporterte atferd. Med dette som formål gjennomførte TØI to spørreundersøkelser, én i 2007 og én i 2010, og sammenlignet svarene til jenter som har vært med i aksjonen og jenter i en kontrollgruppe.

Vi finner ingen entydige resultater som indikerer at aksjonen har hatt effekt på holdninger og atferd. Det er imidlertid en gjennomgående utvikling i begge grupper som viser at jentene er blitt mer sikkerhetsorienterte over tid. Det er også en tendens til at jentene som har vært med i Jentenes trafikkaksjon er noe mer”sikkerhetsorienterte” i svarene enn jentene i kontrollgruppa. Jentene som har vært med aksjonen, har opplevd denne som positiv og meningsfull.

Rapport:
Evaluering av Jentenes trafikkaksjon.  TØI-rapport 1076/2010. Av Agathe Backer-Grøndahl.

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger