Du er her

  • > Atferd og transport
  • > Dødsulykker utløst av sjåfører i arbeid: Høy fart og manglende bilbelte viktigste risikofaktorer

Dødsulykker utløst av sjåfører i arbeid: Høy fart og manglende bilbelte viktigste risikofaktorer

For høy fart etter forholdene, manglende bruk av bilbelte og manglende informasjonsinnhenting var de viktigste risikofaktorene i dødsulykker utløst av sjåfører i arbeid i perioden 2005-2011.

Dette viser en ny rapport fra TØI, som også indikerer at organisatoriske tiltak, sikkerhetskultur, lønnsystemer og konkurranseforhold i transportnæringen kan være med på å påvirke ulykkesrisikoen.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Samferdselsdepartementet. Rapporten analyserer alle dødsulykker utløst av sjåfører i arbeid i perioden 2005-2011.

36 prosent av alle dødsulykker i Norge involverer sjåfører i arbeid. Det indikerer at innsatsen for bedre trafikksikkerhet kan styrkes ved å fokusere på trafikk og kjøring i bedrifter som har ansatte som kjører i arbeid. Det foreligger imidlertid lite kunnskap om dette i dag.

Målet med denne studien har derfor vært å undersøke betydningen av arbeidsrelaterte forhold ved arbeidsplassene til de førerne som utløser  en dødsulykke. Studien skal danne grunnlag for identifisering og utforming av tiltak for å redusere omfanget av arbeidsrelaterte trafikkulykker.

Analysene viser at andelen sjåfører som utløste dødsulykker var lavest blant yrkessjåfører, noe høyere blant sjåfører som kjørte i arbeid i en annen sammenheng og høyest blant sjåfører som ikke kjørte i arbeid.

Blant sjåførene som hadde utløst en dødsulykke, var for høy fart etter forholdene og manglende bruk av bilbelte de hyppigste risikofaktorene.

Rapporten peker på at transportbedrifter kan iverksette flere tiltak mot for høy fart og manglende bilbeltebruk, for eksempel: fartsgrensepolicy, bilbeltepolicy, oppfølging av sjåførers fart og kjørestil, fartssperre og bilbeltevarsler.

Rapporten påpeker også at transportbedrifter kan påvirke trafikksikkerheten gjennom utformingen av lønnssystemer og gjennom sikkerhetskultur, risikovurderinger, prosedyrer og opplæring.

Studien indikerer også at bedriftenes rammebetingelser påvirker trafikksikkerheten i vegtransporten, for eksempel gjennom tidspress, konkurranseforhold, type transport og granskninger og tilsyn.

Intervjuer med myndighetseksperter viste at mange mente at arbeidsrelaterte faktorer som har betydning for trafikksikkerheten, ikke følges godt nok opp i myndighetenes kontroller og tilsyn i dag.

Rapporten er basert på data fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG), som siden 2005 har gransket alle dødsulykker på norske veger, rapporter fra Statens havarikommisjon for transport (SHT) og intervjuer med ni eksperter.

Rapport:
Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer, TØI rapport 1269/2013, Oslo: Transportøkonomisk institutt, Forfattere: Tor-Olav Nævestad & Ross Owen Phillips

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger