Du er her

Distraksjoner og nedsatt konsentrasjon øker risikoen for ulykker

Indre distraksjon, der sjåføren er opptatt av tanker eller bekymringer om forhold som ikke har med trafikksituasjonen å gjøre, øker ulykkesrisikoen vesentlig, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Nesten tre prosent av førerne svarer at de skriver meldinger daglig mens de kjører bil.

Undersøkelsen omfatter uoppmerksomhet og distraksjon blant 3662 bilførere som har vært  innblandet i trafikkuhell. I 26 prosent av tilfellene rapporterte føreren om et eller annet element av distraksjon rett før uhellet skjedde. Samtale med passasjerer er veldig vanlig, men dette gjelder uavhengig av om føreren er skyld i uhellet eller ikke og påvirker ikke nødvendigvis ulykkesrisikoen.

Når det gjelder indre distraksjon, det vil si nedsatt konsentrasjon om kjøreoppgaven ved at føreren er opptatt av å tenke på eller bekymre seg om forhold utenom trafikksituasjonen, er det annerledes. Dette ble rapport av 18 prosent av førerne som var skyld i uhellet, men av kun to prosent av dem som ikke var skyld i uhellet.

Dette er en indikasjon på at slik indre distraksjon øker risikoen i trafikken vesentlig, sier forsker Fridulv Sagberg som har utført undersøkelsen som del av en strategisk instituttsatsing (SIS) ved TØI.

Undersøkelsen bekrefter tidligere studier som viser at også bruk av mobiltelefon under kjøring er forbundet med økt risiko. Nesten tre prosent av førerne svarer at de skriver meldinger daglig mens de kjører bil, og 4,5 prosent leser meldinger. Det er også signifikant økt risiko knyttet til betjening av radio og til distraksjonsfaktorer utenfor bilen. Andelen førere som har sovnet bak rattet siste år var 2,7 prosent, og 2,8 prosent av disse hendelsene førte til uhell.

Figuren under viser uhellsinnblandede førere som rapporterer forekomst av spesifiserte distraksjonsfaktorer like før uhellet, etter skyld i uhellet.

Høy forekomst av en faktor betyr ikke nødvendigvis at en faktor har høy  risiko. Faktorer som forekommer hyppig under kjøring generelt, vil også ha større sannsynlighet for å forekomme ved et uhell. Imidlertid er forholdet mellom forekomst hos førere med og uten skyld en indikasjon på den relative risikoen knyttet til en faktor. Ut fra denne beregningsmetoden er f.eks. samtale med passasjer ikke en risikofaktor, selv om det forekommer ofte også i uhellssituasjoner.

Rapport:
Betydningen av distraksjon og uoppmerksomhet for innblanding i trafikkulykker. Spørreundersøkelse blant kunder hos Gjensidige forsikring. TØI rapport 1464/2016, Forfatter: Fridulv Sagberg

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger