Du er her

Dialog viktig i trafikksikkerhets-arbeidet

Den uavhengige posisjonen til Statens havarikommisjon for transport er en stor styrke, men også et potensielt problem ved at sikkerhetstilrådingene kan oppleves som en enveis og mekanisk prosess som ikke legger til rette for læring og dialog.

Dette framkommer av en rapport fra TØI som beskriver hvordan kunnskapen som utvikles i kommisjonens nye avdelingen for veitrafikk har blitt behandlet og brukt av aktører innen trafikksikkerhetsfeltet.

Problemet kan sannsynligvis avhjelpes noe gjennom endringer i rutinene i organisasjonene som er ansvarlige for oppfølgingen av sikkerhetstilrådinger. En del slike endringer er allerede gjennomført.

Rapporten er basert på intervjuer med ansatte i Statens havarikommisjons avdeling for veitrafikk, Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet, Norsk lastebileierforbund og Trygg Trafikk.

Havarikommisjonens undersøkelser munner ut i rapporter og sikkerhetstilrådinger, som leveres til Samferdselsdepartementet. Derfra oversendes de til Vegdirektoratet som er ansvarlig for den konkrete oppfølgingsprosessen.

Både Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet har tidvis opplevd sikkerhetstilrådingene fra Havarikommisjonen som for tallrike, for detaljerte og for kostbare. Direktoratet finner det også noen ganger problematisk å følge opp tilrådingene fordi Statens vegvesen en stor organisasjon som arbeider ut fra langsiktige planer og budsjetter, eller fordi tilrådingene ville kreve endringer av internasjonale regelverk som man har begrenset innflytelse på.

I Vegdirektoratet ga man også uttrykk for en viss generell skepsis til metoden som slutter fra én enkeltulykke til omfattende og kostbare endringer av hele sikkerhetssystemet.

Informanter fra Havarikommisjonen opplevde på sin side at det ofte var lettere å få gjennomslag og en tilfredsstillende oppfølging fra de mer operative delene av Statens vegvesen enn fra Vegdirektoratet. Dette kan indikere at fokuset på enkeltulykker lettere lar seg kombinere med det lokale perspektivet og arbeidsformen i regionene, enn med det nasjonale perspektivet som legger vekt på aggregerte tall og statistiske sammenhenger og som arbeider ut fra langsiktige planer og budsjetter.

Innenfor havarikommisjonen var det en utbredt oppfatning at etablering av et eventuelt vegtilsyn ville gi trafikksikkerhetsspørsmål større gjennomslagskraft i samfunnet enn det Vegdirektoratet har.

Rapport:
Bruk av kunnskap om veiulykker fra Statens havarikommisjon for transport. TØI rapport 1069/2010. Forfatter: Beate Elvebakk
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger