Du er her

Bedre vedlikehold vil få flere til å sykle

Hyppigere brøyting, kosting og strøing vinterstid og bedre og mer sammenhengende sykkelveger kan bidra til at flere velger sykkel fremfor bil.

I en ny TØI-rapport har syklistene selv pekt på hva som fremmer og hemmer sykling. Det er gjennomført en spørreundersøkelse i ni byområder om hva drift og vedlikehold av vegnettet betyr for sykling.

De fleste velger bil som transportalternativ når de ikke finner det passende å sykle. Nullvekstmålet tilsier at framtidig vekst i persontrafikken i byer og tettsteder skal tas med gang-, sykkel- og kollektivtrafikk. Denne studien viser at godt vedlikehold av fortau, gang- og sykkelveger og sykkelfelt er avgjørende for at flere nettopp skal velge sykkel fremfor bil.

Studien avdekker stor geografisk variasjon. Syklistene fra Trondheim, Bergen og Tromsø er minst fornøyd med drift og vedlikehold i sine byer, mens syklistene i Kristiansand, Rogaland og Kongsberg er mest fornøyde. Kvinner, og særlig de over 60 år, er mer bekymret for vanskelige føreforhold enn menn, spesielt om vinteren.

Om sommeren svarer 1 av 3 at ujevnheter, hull, sand/grus på asfalten er et stort problem, mens 1 av 5 trekker frem glasskår. 4 av 10 opplever høye fortauskanter som et stort problem, men kvinner i større grad enn menn – og særlig respondentene fra Bergen.

Når det gjelder vinterforholdene er det særlig brøyting på fortau og gang- og sykkelveger som mange mener er for dårlig. 1 av 5 mener at det strøs for sjelden, mens like mange mener det strøs tilstrekkelig. Også når det gjelder bruken av salt er meningene nokså delt. Kvinner er generelt mer bekymret for vanskelige føreforhold enn menn, særlig om vinteren og spesielt de eldste kvinnene over 60 år.

Bedre vinterdrift og -vedlikehold i form av hyppigere brøyting, kosting og strøing trekkes frem som faktorer som kan bidra til at flere vil sykle om vinteren. I sommermånedene er det behov for bedre og mer sammenhengende sykkelveger, ifølge respondentene i undersøk­elsen.

Prosjektet er finansiert av Statens vegvesen og er en del av FoU-programmet «BEVEGELSE».

Rapport: Syklisters oppfatninger av drift og vedlikehold. Resultater fra en spørreundersøkelse i ni byområder. TØI-rapport 1758/2020. Forfattere: Ole Johansson, Torkel Bjørnskau

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger