Forskningsprosjekt

Trygghet og mobilitet gjennom døgnet

Prosjektet «Trygghet og mobilitet gjennom døgnet» skal benytte nye datakilder for å kartlegge publikums faktiske risiko og opplevde utrygghet i Oslos gater.

Prosjektet skal utvikle ny kunnskap om sammenhengene mellom personlig mobilitet i byrommet og risiko for reell og potensiell kriminalitet på ulike dager og gjennom døgnet. Prosjektet vil bidra til å etablere et bedre kunnskapsunderlag for beslutningstakere innenfor etater og myndigheter.

Trygghetskart
Prosjektets hovedidé er å benytte nye datakilder for å kartlegge publikums faktiske risiko og opplevde utrygghet i Oslos gater til ulike tider.

Vi vil samle inn informasjon om myke trafikanters bevegelser i Oslo ved hjelp et nettbasert trygghetskart og en nyutviklet mobilapplikasjon. Videre  vil vi  utforske mulighetene for å benytte trafikkdata fra mobiloperatørers basestasjoner.

På grunnlag av dette vil vi få ny informasjon om hvor folk faktisk beveger seg på ulike dager og til ulike tider av døgnet, hvilke ruter de velger, og hvilke faktorer som ligger til grunn for deres rutevalg. Denne kombinasjonen av datakilder har så vidt vi vet ikke blitt anvendt tidligere, og vil kunne gi oss en unik beskrivelse av bevegelsesmønstre og opplevd utrygghet i byen gjennom døgnet.

Kriminalitet
De nye datakildene vil bli koplet med eksisterende informasjon om episoder med potensiell eller reell kriminalitet. Til sammen vil prosjektet frembringe informasjon som kan gi et godt grunnlag for fremtidige tiltak for å øke trygghet og minske risiko blant myk e trafikanter, og dermed bidra til det nasjonale målet om at fremtidig trafikkvekst i by skal skje gjennom økt bruk av gange, sykling og kollektivtransport.

Trygghetsinndeks
Informasjonen vil bli brukt som innspill i Beredskapsetatens arbeid med Trygghetsindeksen, som har som formål å måle effekten av kriminalitet på innbyggernes hverdag, og skape grunnlag for vurdering, prioritering og målretting av trygghetsskapende innsats for å bidra til at Oslo blir en tryggere by. I tillegg vil det bli utviklet en egen mobilapplikasjonen og et nettbasert «trygghetskart» innenfor rammen av prosjektet.

Deltakere
Prosjektansvarlig er Oslo kommune, Beredskapsetaten, og ved siden av TØI, deltar også firmaene Sannsyn (som skal utvikle mobil applikasjon) og MiPro (som skal utvikle trygghetskartet) i prosjektet.

Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2017, og er finansier av Regionale forskningsfond – hovedstaden.

Mål for prosjektet

  1. Utvikling av GPS-basert mobil applikasjon for registrering av personlig mobilitet og opplevd utrygghet 
  2. Kartbasert kunnskap over utrygghet i sentrale deler av Oslo, basert på bruker-genererte registreringer
  3. Eksponeringsdata for offentlige rom i sentrale deler av Oslo
  4. Risikooversikt for ulike typer kriminalitet og ubehagelige hendelser gjennom døgnet i sentrale deler av Oslo
  5. Utvikling av en praktisk modell over sammenhengene mellom eksponering, risiko og utrygghet i offentlige rom
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger