Du er her

Elektriske lastebiler på frammarsj

Batterielektriske lastebiler vil i 2025 være det billigste alternativet til diesel gitt at dagens rammebetingelser videreføres. 

Slike biler vil trolig foretrekkes av transportørene der det er praktisk mulig, særlig i byer.

Dette går fram av en ny TØI-rapport om grønn lastebiltransport utgitt av TØI. Rapporten har kartlagt teknologistatus, kostnader og brukererfaringer. 

EUs CO2-krav til nye kjøretøy driver fram en rask teknologiutvikling innen nullutslippskjøretøy av alle typer og har skapt et økende marked. Dette har kommet lengst for batterielektriske personbiler, etterfulgt av varebiler og bybusser. Fram mot 2025 vil lastebiler komme etter. 

De første brukererfaringene med den nyeste generasjonen serieproduserte batterielektriske lastebiler er positive. På lenger avstander kan både hydrogen, flytende biogass og biodiesel være alternativer. Kostnadsanalysene viser at batterielektriske lastebiler foreløpig er dyre i innkjøp, men kostnadene er fallende og de totale driftskostnadene kan bli omtrent som for diesel i 2025 gitt at dagens rammebetingelser videreføres. Dette inkluderer fordeler som tilskudd til å dekke deler av merkostnad ved innkjøp, samt fritak for bompenger.

Alle varebilmodeller som leveres av de tradisjonelle produsentene kommer nå også i batterielektriske versjoner. Bortsett fra for de største varebilene, er rekkevidde opp mot 200 km tilgjengelig året rundt. Teknologi for hurtig¬lading er etablert og varebiler kan benytte de samme hurtigladerne som personbilene. 

For bybusser er batterielektriske løsninger nå tilgjengelig fra flere produsenter, med store batterier beregnet for depotlading, og mindre batterier beregnet for lading med pantograf på holdeplasser. Dette muliggjør tilpasning til ruter lokalt i norske byer. Også i dette markedet er kinesiske produsenter aktive. Det har vært utviklet og testet et antall hydrogenbusser i ulike byer i Europa og flere produsenter kan levere slike busser til markedet. Batterielektriske løsninger vil nok foretrekkes i byene mens hydrogen kan ha en rolle i regionaltrafikk. 

Serieproduserte batterielektriske lastebiler kommer på markedet fra alle de store etablerte lastebilprodusentene i 2021-2022 i alle størrelser og ulike konfigurasjoner opp til 44 tonn. Hittil har det først og fremst vært mindre lastebiler på 16-27 tonn med 165-400 kWh batterier som har vært tilgjengelig. De har vært optimalisert for by- og regionaldistribusjon, avfallshåndtering og anleggsvirksomhet. Rekkevidden er foreløpig fra 100-300 km avhengig av last, årstid, kjøreforhold etc.

Fra utgangen av 2022 forventes det at lastebiler over 27 tonn med batterier på 400-540 kWh leveres. Videre fremover utvikles også tunge el-lastebiler for langtransport med enda større batterier slik at bilene kan kjøres ordinært og lade under den pålagte hviletiden. Det krever en utstrakt utbygging av infrastruktur for hurtiglading.

Rapport: 
Grønn lastebiltransport? Teknologistatus, kostnader og brukererfaringer. TØI rapport 1855/2021. Forfattere: Daniel Ruben Pinchasik, Erik Figenbaum, Inger Beate Hovi, Astrid Helene Amundsen
 

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger