Du er her

Krevende med mer miljøvennlig massetransport

Næringslivsaktører etterlyser tilgang til logistikkareal og en arealplan for masser for å kunne drive mer klimavennlig massetransport i Oslo.

Transport av masser til bygg- og anleggsaktiviteter utgjør en stor del av transportmengdene som fraktes med tunge kjøretøy i Oslo. For å nå målene for utslippsreduksjon i Oslo er det derfor behov for effektive tiltak og virkemidler rettet mot transport av masser.

Transportøkonomisk institutt har gjennomført intervjuer og en spørreundersøkelse med relevante næringslivsaktører om tiltak for massetransport i Oslo. Dataene er samlet i en ny TØI-rapport og viser at aktørene er opptatt av miljøhensyn, men har delte meninger om hva som vil være gode løsninger og hvilke tiltak som er mest aktuelle for bransjen.

Respondentene er generelt litt pessimistiske til de foreslåtte tiltakene i studien, og tiltak som krever mindre endring hos transportørene er mest aktuelle. Å benytte overskuddsmasser til nytt landskap, parker, osv. er mest aktuelt mener de, mens økt bruk av andre transportmidler, som tog og båt er minst aktuelt. Flere mulige tiltak vil kreve tilrettelegging fra kommunen.

Aktørene som er involvert i massetransport i Oslo er en sammensatt gruppe og det delte synet på tiltak kan muligens forklares med at tiltak som kan være positivt for én aktør kan være negativt for en annen. Det finnes både veldig store aktører og mange mindre aktører i markedet. Noen bestiller kun transport, mens andre utfører transport for egne og/ eller andres prosjekt. De ulike gruppene vil derfor ha ulike insentiver og grad av motivasjon for å gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp.

Arealbehov knyttet til massetransport oppfattes som en sentral utfordring, både permanente og midlertidige arealer for mellomlagring, massemottak, massedeponier og -behandling, samt masseuttak og pukkverk.

Mange av problemstillingene knyttet til overgangen til mer klimavennlig massetransport sammenfaller med andre former for godstransport i by. Det er behov for endringer i logistikkløsningene. Ser man klimavennlig massetransport i sammenheng med andre former for bylogistikk kan man lettere utvikle helhetlige og integrerte løsninger.

Økonomiske virkemidler vil være relevante å vurdere for å akselerere overgangen til mer klimavennlig massetransport.

Arbeidet er utført som et oppdrag for Klimaetaten i Oslo kommune.

Rapport: Tiltak for utslippsreduksjon fra transport av masser i Oslo: Vurderinger fra næringslivsaktører. TØI-rapport 1772/2020. Forfattere: Ingrid Sundvor, Sidsel Ahlmann Jensen, Guri Natalie Jordbakke

 

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger