Du er her

Rutetilbud, fremkommelighet og taksttiltak avgjørende for fremtidens kollektivtransport

Nullvekstmålet i biltrafikken krever at flere må reise kollektivt. Det legger press på kollektivselskapene. Hovedutfordringen blir å prioritere tiltak som gir best effekt, flere reisende og mer tilfredse kunder.

Et ideelt kollektivtransportsystem bør være tilpasset trafikantenes reisemønster, være lett tilgjengelig, enkelt å orientere seg i og raskt å bruke. Hva skal til for at flere benytter kollektiv transport i hverdagen sin og hvilke tiltak skal kollektivselskapene benytte for å tiltrekke seg flere reisende, og da særlig bilister?

I tiltakskatalog for transport og miljø er det nylig revidert tre kollektivtransport-tiltak som avdekker at rutetilbud, fremkommelighet og taksttiltak bør prioriteres.

Rutetilbud

Et godt og fleksibelt rutetilbud med høy frekvens er grunnleggende for å holde på kundene og tiltrekke seg nye trafikanter. Et brukervennlig og oversiktlig rutetilbud innebærer tiltak som faste avgangstider, hyppige avganger, faste kollektiv-traseer, lett-forståelig rutetilbud og bedre trafikkinformasjon.

Fremkommelighet

Mange byer sliter med fremkommelighetsproblemer for kollektivtrafikken, spesielt i rushtiden. De reisende opplever forsinkelser som en belastning. Derfor er redusert reisetid og god regularitet viktig i konkurranseforholdet mellom buss og privatbil. Kollektivtrafikk må få prioritet i trafikkbildet slik at man klarer å redusere reisetiden. Oppmerkede felt (kollektivfelt, samkjøringsfelt og kollektivgater) og tilpasset utforming av kryss og rundkjøringer er noen anbefalte tiltak.

Taksttiltak

Takster er både et virkemiddel for å skaffe flere passasjerer og en finansieringskilde for å opprettholde et godt tilbud. Ulike typer taksttiltak kan benyttes til å trekke nye passasjerer over på kollektivtransporten, for eksempel forenkling av takstsystemet, takstreduksjon og rabattordninger. Forskning viser at de mest effektfulle tiltakene handler om forenkling av systemene, for eksempel å redusere antall takstsoner og billettyper og innføre sømløse betalingsløsninger.

Les mer om hvordan flere kan reise med kollektivtransport på www.tiltak.no:

  • Fremkommelighet for kollektivtrafikk Forfatter: Ingunn Ellis, Urbanet
  • Utvikling av rutetilbud Forfattere: Katrine N Kjørstad og Ingunn Ellis, Urbanet
  • Taksttiltak kollektivtrafikk Forfattere: Mari Betanzo og Bård Norheim, Urbanet

Illustrasjonsfoto: Ruter AS

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger