Du er her

Livsløpsvurdering (LCA – Life Cycle Assessment)

LCA er en metode for systematisk og helhetlig kartlegging av produkters og tjenesters potensielle miljøpåvirkninger gjennom hele livsløpet – fra råvareutvinning, produksjon, distribusjon og avhending.

For hver av produktets ulike livløpsfaser kartlegges bruk av materialer, energi og tjenester samt generering av utslipp og avfall. LCA er i dag den beste og mest brukte metoden for å estimere miljø- og klimafotavtrykket til produkter og tjenester.

En LCA kan gi innsikt om hvor i produkters verdikjede utslipp oppstår og hva som forårsaker det. Denne informasjonen kan brukes til å identifisere forbedringsmuligheter i verdikjeden. Man kan bruke LCA-metodikken for å betrakte miljøpåvirkninger for hele livsløpet fra «vugge til grav» eller «vugge til vugge», eller for deler av livsløpet, som for eksempel fra «vugge til (fabrikk)port».

LCA kan også brukes til å sammenligne ulike teknologialternativer. Ved å sammenligne alternative teknologier på tvers av flere miljøeffektkategorier får man økt innsikt om produktenes miljøprofil enn om man bare vurderer en miljøbelastning. Dette gir innsikt om viktigheten til forskjellige livsløpsfaser og komponenter.

LCA kan være et hjelpemiddel til for eksempel å identifisere muligheter for å forbedre miljø- og klimafotavtrykket, informere beslutningstakere, velge relevante indikatorer for miljøprestasjoner.

På TØI bruker vi LCA til analyser av forskjellige batteri- og transportteknologier og vi bidrar med vår kompetanse i ulike ekspertgrupper og prosjekter.

TØIs deltagelse i ekspertgrupper

Prosjektarbeid

  • FME MoZEES: Utvikling av detaljert og skalerbart vugge-til-port datainventar for forskjellige Li-ion batterier. Batteriinventaret har blitt brukt i vugge-til-grav LCA studier av passasjerbiler og batterielektriske busser. Vugge-til-grav av brenselceller er under utvikling.
  • FME HyValue: LCA av ulike verdikjeder for hydrogenproduksjon og bruk i maritim sektor.
  • CELECT (Circular Economy, Life Cycle Assessment, Electrification and Car Transactions): LCA og sirkularitetsbetraktninger av hele den norske personbilparken, inkludert gjenbruk av brukte elbilbatterier.
  • FAME (curbing Fisheries’ and Aquaculture’s Maritime air Emissions): LCA av ulike marine energibærere og fremdriftssystemer. 
  • BALSA (Bio-Sourced Alternatives for Lithium-Silicon Anodes): Komplett vugge-til-vugge LCA av utviklet batteri, inkludert vurdering av sirkulær økonomi for nyutviklede bio-baserte batterimaterialer

TØI-forskere som jobber med LCA

Linda Ager-Wick Ellingsen

Doktorgrad i industriell økologi med fokus på LCA av Li-ion batterier. Linda er seniorforsker og har jobbet med LCA gjennom forskning, undervisning og rådgivning, og er internasjonalt anerkjent som LCA-ekspert på Li-ion batterier og elektromobilitet. Hun har blant annet hatt faglig ansvar for LCA på NTNU og samarbeidet med flere ledende fageksperter i nasjonale og internasjonale prosjekter, inkludert Nobelprisvinner i kjemi Stan Whittingham. Hun har publisert en rekke artikler og rapporter om batterier og elektromobilitet, blant annet i Nature Nanotechnology og Nature Sustainability. En komplett liste over Lindas publikasjoner finnes på Google Scholar.

Rebecca Jayne Thorne

Doktorgrad i fysikalsk kjemi med fokus på energiteknologier. Rebecca er seniorforsker som har utført LCA-forskning knyttet til nye energiproduksjonsteknologier og transport. En komplett liste over Rebeccas publikasjoner finnes på Google Scholar.

Anders Nordelöf

Doktorgrad i miljøsystemanalyser med fokus på LCA av elektromobilitet. Anders jobber som rådgiver i TØI og som dosent ved Chalmers hvor han underviser og veileder studenter i bærekraftig transport, batterisystemer og LCA. Anders bruker LCA til å forske på hvordan teknologier for elektrisk fremdrift endrer miljøpåvirkningen til veikjøretøyer så vel som andre typer transport- og industrikjøretøyer. Anders har publisert en rekke LCA-studier knyttet til elektromobilitet, en komplett liste over Anders publikasjoner finnes på Google Scholar.

Relevante publikasjoner fra TØI

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger