Kompetanseområde:

Miljøindikatorer for bærekraftig bytransport

Hva skjer, hva gjøres og hva nytter?

Utviklingen av miljøindikatorer i forskning og forvaltning har som siktemål å utvikle kriterier – indikatorer – som måler tilstand og politisk innsats. Indikatorer varsler og viser hvilke utviklingstrekk det er viktig å sette inn virkemidler mot.

Indikatorsystem som viser sammenhenger mellom miljø- og samfunnsforhold og avstand-til-målet, er avgjørende for å fremme en miljø- og klimavennlig mobilitet.

Indikatorer brukes stadig mer til sammenligninger - ‘benchmarking’ – kursendrende kappestrid mellom land, byer og bedrifter. Indikatorer er framfor alt et kommunikativt politisk virkemiddel – som tilbyr så vel fakta som oppmerksomhet.

TØIs indikatorsett for miljøvennlig bytransport viser drivkrefter bak transportutviklingen, transportomfang og transportmiddelfordelingen, miljø- og klimaendringer og politisk innsats. Det er basert på tilgjengelige og jevnlig oppdaterte data for norske bykommuner – fra SSBs statistikkbank og KOSTRA-system og TØIs reisevaneundersøkelser.

Integrerte indikatorsystem og indikatoranalyser basert på koblinger mellom ulike datasett kan få fram nye sammenhenger, bryte tilvante forestillinger og innvarsle nye utviklingstrekk av særlig betydning for mer bærekraftige byer.

Indikatorer har en krevende tredelt funksjon: de skal kunne både tilfredsstille vitenskapelige kriterier, fylle sin kommunikative rolle og samtidig sin politiske styringsfunksjon.

Relevante publikasjoner:

1210/2012 Indikatorer for miljøvennlig bytransport -  sammenhenger og sammenligninger Vibeke Nenseth, Petter Christiansen, May Hald     
1072/2010 Indikatorer for miljøvennlig logistikk Jardar Andersen, Olav Eidhammer
1029/2009 Indikatorer for miljøvennlig bytransport - en kunnskapsstatus Vibeke Nenseth, Gustav Nielsen
Urban, mobil og miljøvennlig -
sentrale indikatorer for den grønne byen?
Vibeke Nenseth,          
Guro Berge
Plan, 2013, (2):48
     
     

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger