Du er her

Slik er reglene for bruk av elsparkesykler i Norge sammenliknet med andre land

Norske regler for bruk av elsparkesykler er i mange tilfeller sammenfallende med reglene i andre land, men noen forskjeller finnes.

Bruken av elektriske sparkesykler i Norge har blitt strammet inn flere ganger i perioden 2021-2023. De er nå klassifisert som «liten elektrisk motorvogn» med en maksimal tillatt hastighet på 20 km/t. Det er også innført en aldersgrense på 12 år, promillegrense som for bil, hjelmpåbud for personer under 15 år og et forbud mot å kjøre med passasjer.

TØI har på oppdrag fra Statens vegvesen oppsummert regelverket i Norge og sammenliknet det med reglene i andre land. Rapporten inneholder også en litteraturstudie av atferd og ulykker med elsparkesykkel.

Ulykkesrisikoen for elsparkesyklister er omtrent ti ganger så høy som for syklister. Om lag 90 prosent av ulykkene er eneulykker, der fallulykker etter kontakt med kantstein eller hull i vegen er mest vanlig. Typisk er skader på hode og ansikt, hvor særlig ansiktsskader ofte er svært alvorlige. Kollisjoner med motorkjøretøy er sjeldnere, men i gjennomsnitt mer alvorlige. Blant de elsparkesyklistene som blir skadd i ulykker, er det ofte mange med svært lite erfaring. Andre faktorer som ofte bidrar til elsparkesykkelulykker, er for høy fart, rus og manglende hjelmbruk.

Omtrent seks prosent av alle som blir skadd i ulykker med elsparkesykkel er andre trafikanter, i all hovedsak fotgjengere. En vesentlig faktor i slike ulykker er at elsparkesykler ofte kjører for fort på fortauer. Også henslengte elsparkesykler bidrar til en rekke skader blant fotgjengere.

Elsparkesykkel brukes i stor grad til fritidsreiser og i mindre grad til jobbreiser, og er ofte et ledd i en større transportkjede (f.eks. til/fra holdeplass). De erstatter i hovedsak reiser til fots; kun svært få turer med elsparkesykkel erstatter korte bilturer. Elsparkesykler kan dermed bidra til redusert fysisk aktivitet, noe som neppe er gunstig fra et folkehelseperspektiv. Den utbredte bruken av elsparkesykler kan også påvirke andres mobilitet og helse negativt. Flere studier viser at en del fotgjengere, særlig eldre, går mindre eller velger andre ruter for å unngå konflikter med elsparkesykler. Personer med funksjonsnedsettelser blir også hindret av henslengte eller parkerte elsparkesykler.

Reglene for bruk av elsparkesykler i Norge sammenliknet med andre land

Aldersgrense og krav til førerkort: Aldersgrensen er 12 år i Norge. Utleieselskaper kan ha høyere aldersgrense. Det er ikke krav til førerkort. I andre land er det stor variasjon; noen land har ingen aldersgrense, men de fleste land har aldersgrenser mellom 12 og 18 år. Noen land krever førerkort, men som regel kun under en viss alder (bl.a. Polen, Sveits og Italia).

Promillegrense: Promillegrensen er den samme som for andre motorkjøretøy i Norge, dvs. 0,2 promille. Også de fleste andre europeiske land har den samme promillegrensen for elsparkesykler som for andre motorkjøretøy.

Kjøring på fortau og sykkelveg/-felt: I Norge er det tillatt å kjøre på fortau med en fartsgrense på 6 km/t ved passering av fotgjengere og når det ikke er til hinder for gående. Det er også tillatt å kjøre på sykkelveg/-felt og ellers overalt hvor det er tillatt å sykle. Det er ikke tillatt å kjøre elsparkesykkel på f.eks. motorveg og andre veger hvor sykling er forbudt. I de fleste andre land, deriblant de fleste europeiske land, er det forbudt å kjøre på fortauet, men ellers gjelder i hovedsak de samme reglene som for sykler.

Hjelmpåbud: Barn under 15 år må bruke hjelm. I de fleste andre europeiske land er det heller ikke hjelmplikt for voksne, men noen andre land har også hjelmplikt for barn. I Australia gjelder hjelmplikt (som for sykkel), mens reglene i USA og Canada varierer mellom delstatene.

Fartsgrense: Elsparkesykler i Norge skal ikke kunne kjøre fortere enn 20 km/t. Det er likevel ikke ulovlig å verken selge, kjøpe eller eie elsparkesykler med en høyere toppfart. De samme reglene gjelder også i de fleste andre europeiske land, men noen av disse har en toppfart på 25 km/t. I USA, Canada, Australia og New Zealand gjelder ulike fartsgrenser, dels betydelig høyere (mellom 30 og 48 km/t) og dels betydelig lavere (10 km/t i noen deler av Australia). Kjøring med passasjer: Det er ikke tillatt å kjøre med passasjer i Norge og heller ikke i de fleste andre land.

Mobilbruk: Det er ikke eksplisitt forbudt å bruke mobiltelefonen under kjøring med elsparkesykkel i Norge. Likevel gjelder den generelle aktsomhetsparagrafen i Vegtrafikkloven.

Regulering: Elsparkesykler var i Norge først klassifisert som sykkel, og ble i 2022 omklassifisert til «liten elektrisk motorvogn». I noen andre europeiske land er elsparkesykler fortsatt klassifisert som sykler, mens andre har egne kategorier for små elektriske kjøretøy. I noen land er elsparkesykler forbudt på offentlig veg (Nederland, Storbritannia og deler av Australia og Canada), unntatt i enkelte prøveprosjekter (f.eks. i London).

Forsikringsplikt: Siden 1. januar 2023 er det påbudt å ha ansvarsforsikring for elsparkesykler i Norge. Krav om ansvarsforsikring gjelder også i Tyskland, Frankrike og Malta.

Parkering: Norge har ingen nasjonale regler for parkering av elsparkesykler. I noen europeiske land og enkelte byer er det generelt forbudt å parkere på fortau utenom spesielt merkede oppstillingsplasser.

Rapport: Trafikksikkerhetseffekter av mikromobilitet – Elsparkesykler. TØI rapport 1960/2023. Forfattere: Alena Katharina Høye, Vibeke Milch 

Tekst: Harald Aas, rådgiver

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger