Forskningsprosjekt

Norges Trafikkskoleforbund (NTSF)

Hvordan skape det beste samspillet mellom trafikklærer, elev og teknologi og hvordan kan teknologi påvirke kjøreopplæringen?

Hovedmålet er å belyse følgende overordnede problemstillinger

1) Hvordan kan man skape det beste samspillet mellom trafikklærer – elev – teknologi?  
2) a) Hvilken type trafikkopplæring gir best effekt på læringsutbyttet og trafikksikkerheten, og b) hvordan kan teknologien bidra til økt førerkompetanse gjennom hele livet? 

Problemstillingene søkes løst gjennom fem delmål

1) Kartlegge hvilke digitale teknologier som er aktuelle å bruke som hjelpemidler i føreropplæringen, og erfaringer, muligheter og begrensninger knyttet til disse teknologiene. 
2) Kartlegge kjørelærerens rolle ved økt grad av digital teknologi i føreropplæringen og hvordan man kan skape det beste samspillet mellom trafikklærer, elev og teknologi. 
3) Sammenlikne opplæringen i Norge med andre land, for å kartlegge suksesskriterier for god føreropplæring.
4) Kartlegge og vurdere variasjoner i trafikkopplæringen i Norge, og se på hvilke faktorer som gir det beste læringsutbyttet. 
5) Undersøke hvordan og i hvilken grad stadig påfyll av føreropplæring (med bistand fra digitalisering og ny teknologi) kan benyttes i bedriftsmarkedet, for å bidra til sikrere trafikanter og færre ulykker.

De to første adresserer den første overordnede problemstillingen, mens de tre siste adresserer den andre

Organisering: 

Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Norges Trafikkskoleforbund og løper fra august 2022 til august 2023.

Kontaktperson hos NTSF er Ingunn Haavi Finstad, ingunn@ntsf.no

Les pressemelding hos NTSF

Kontaktperson

Tor-Olav Nævestad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger