Du er her

Forskningsprosjekt:

Arbeidsrelaterte ulykker i veg, sjø- og lufttransport: omfang, årsaker og tiltak

Kan vi redusere antallet ulykker blant førere i transport? Hva er årsakene til transportulykker med profesjonelle førere, og hvilke tiltak kan forhindre dem?

Førere i arbeid er involvert i mange av transportulykkene i Norge. Transportorganisasjoner er ifølge Arbeidsmiljøloven forpliktet til å fremme transportsikkerhet for sine ansatte gjennom sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Vi vet imidlertid lite om sammenhengene mellom transportulykker og arbeidsrelaterte risikofaktorer, og om forholdet mellom ulykker og transportorganisasjonenes HMS-arbeid.

I prosjektet "Arbeidsrelaterte ulykker i veg, sjø- og lufttransport: omfang, årsaker og tiltak" skaper vi en kunnskapsbase for utvikling av effektive sikkerhetstiltak rettet mot arbeidsrelaterte transportulykker.

Tiltakene vil være rettet mot offentlige myndigheter og mot transportorganisasjoner i veg og sjøsektoren, og innen lufttransport (lette helikoptre i innenrikstrafikk).

Prosjektet skal kartlegge arbeidsrelaterte ulykker innen disse sektorene i perioden 2009-2013, for å beskrive omfanget av ulykker med førere i arbeid.

Vi vil også beskrive årsakene til ulykkene, og de regulatoriske og organisatoriske kontekstene for ulykkene. I denne beskrivelsen skal vi fokusere spesielt på arbeidsrelaterte risikofaktorer. Denne delen av prosjektet vil basere seg på eksisterende datakilder, for eksempel databaser, ulykkesrapporter og offentlige dokumenter.

I tillegg skal prosjektet beskrive hvordan offentlige instanser og transportselskapene forstår sin rolle og sitt ansvar når det gjelder arbeidsrelaterte risikofaktorer og ulykker. Denne informasjonen vil bli innhentet gjennom kvalitative intervjuer og kvantitative spørreundersøkelser.

På grunnlag av de empiriske funnene og relevant forskningslitteratur, skal prosjektet utvikle et sett med anbefalte konkrete tiltak som kan iverksettes av transportselskaper og myndigheter for å redusere risikoen for arbeidsrelaterte ulykker i på veg, sjø og i luften.

Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med berørte aktører, for å sikre at prosjektresultatene når de aktuelle målgruppene. Blant annet er det nedsatt en referansegruppe med medlemmer fra Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Arbeidstilsynet, Kystverket, Gard, Avinor, Luftfartstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og den svenske Transportstyrelsen.

Prosjektet ledes av TØI og utføres i samarbeid med SAFETEC og Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo.

Aktuelle rapporter i prosjektet:

Prosjektet er støttet av TRANSIKK-programmet i Norges forskningsråd og løper i perioden 01.03.2014 til 01.03.2017.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger