Du er her

Trafikksikkerhetstiltak kan redusere bilkjøring til og fra skolen

Tiltak for å redusere kjøring til og fra skolen bidrar til at foreldre kjører mindre bil og barna går og sykler mer.

Det viser en nasjonal undersøkelse av trafikksikkerhetstiltaket Hjertesone, som TØI har utført på oppdrag av Trygg Trafikk.

En Hjertesone rundt skolen innebærer at området rundt skolebygningen blir helt eller tilnærmet bilfritt. Tiltaket skal gjøre det tryggere og mer attraktivt for barn å gå eller sykle til skolen, og stimulere til mindre foreldrekjøring.

16 prosent mindre bilkjøring til/fra skolen

Resultatene viser at Hjertesone påvirker trafikkulturen blant foresatte og elever. 16 prosent leverer og/eller henter mindre med bil enn før innføring. 14 prosent rapporterer at deres barn sykler mer, og 10 forteller at barna oftere går til/fra skolen.

Over halvparten av skolene rapporterer at Hjertesone har bidratt til mer systematisk trafikk­sikkerhetsarbeid, og større bevissthet rundt trafikksikkerhet blant foresatte, ansatte og elever. Engasjement fra skoleledelsen og FAU, og involvering av elevene, er viktig for å lykkes med Hjertesone. Holdningsskapende tiltak, som at skolen oppford­rer til gange og sykling og irettesetter foresatte som ikke følger hjertesone­anbefa­linger, har god effekt.

Hva skal til for å lykkes med Hjertesone?

For å oppnå en varig endring i trafikkultur kreves systematisk, helhetlig og kontinuerlig arbeid med Hjertesone over tid. Det må settes langsiktige mål for arbeidet, og relevante parter må trekkes inn i arbeidet. Foresatte som ikke følger Hjertesoneanbefalinger, og manglende koordinering og samarbeid mot for eksempel kommuner eller veieiere er sentrale barrierer som skoler opplever i Hjertesonearbeidet. Fysiske forhold har også en del å si for mulighetene til å innføre tiltak. Mangel på egnede områder for droppsone og utfordrende trafikale forhold, kan stå i veien for en del skoler. Organisator­iske utford­ringer som kapasitetsmangel, uklare ansvarsforhold og manglende involvering av skoleledelsen svekker effekten av tiltaket.

Rapport: Kunnskapsgrunnlag om virkninger av Hjertesone. TØI-rapport: 2014/2024. Forfattere: Vibeke Milch Uhlving, Vibeke Nenseth, Ingunn Opheim Ellis, Lars Even Egner, Tor-Olav Nævestad

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger