Du er her

Kunnskapsgrunnlag om virkninger av Hjertesone

Forfattere: Vibeke Milch Uhlving, Vibeke Nenseth, Ingunn Opheim Ellis, Lars Even Egner, Tor-Olav Nævestad
Rapportnr: 2014/2024
ISBN: 978-82-480-1568-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2123-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Resultatene tyder på at Hjertesone påvirker trafikkulturen blant foresatte. Det er signifikante forskjeller mellom hjertesoneskoler og skoler som ikke har innført tiltaket på hva som anses som normale måter å levere/hente på. Det er indikasjoner på at tiltaket har medført endrede reisevaner blant foresatte og elever. 16 % av foresatte på Hjertesoneskoler oppgir at de leverer/henter med bil mindre enn før innføring, 14 % rapporterer at deres barn sykler mer, og 10 % rapporterer at deres barn oftere går til/fra skolene. Over halvparten av skolene rapporterer at Hjertesone har bidratt til mer systematisk trafikk¬sikkerhetsarbeid, og større bevissthet rundt trafikksikkerhet blant foresatte, ansatte og elever.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger