Du er her

Forskningsprosjekt:

TRANSFEED: Føreradferd og utslipp

Trafikkforhold og hvordan kjøretøy brukes har stor betydning for utslipp fra transportsektoren. Nå skal føreradferd kartlegges i TRANSFEED.

Hovedformålet til TRANSFEED (ITS for sustainable Transport: In-vehicle Feedback on eco-driving and external costs) er å finne løsninger for en bærekraftig transport.

Bakgrunnen for prosjektet: Transportsektoren er blant de største forurenserne i verden. På tross av stadig strengere utslippskrav til nye kjøretøy og intensjoner om å redusere reelle CO2-utslipp fra biler med fossilt drivstoff er lokal luftforurensing knyttet til transport fortsatt et stort miljøproblem.

Hensikten med TRANSFEED er å kartlegge føreratferd i trafikken, og studere om/hvordan direkte tilbakemeldinger til sjåførene fra et elektronisk førerstøttesystem kan bidra. TRANSFEED vil utvikle og teste ut to typer tilbakemeldinger:

  • Energieffektiv kjøring
  • Samfunnsøkonomiske kostnader ved transport

En veipris per kjørte kilometer, differensiert ut fra faktorer som reflekterer kostnadene for samfunnet (f.eks. utslipp, tidspunkt og lokasjon for reisen), er i teorien et effektivt virkemiddel til å redusere utslipp ved å blant annet endre antall reiser med bil, reisetidspunkt og reisemål.

Reell suksess er derimot usikkert og det finnes få empiriske studier på området. Tilbakemeldinger fra Energieffektiv kjøring og Samfunnsøkonomiske kostnader ved transport vil dermed gi verdifull kunnskap i arbeidet med å nå Norges miljø- og klimamål.

Dette er et forskningsprosjekt finansiert av Forskningrådet, prosjektnummer 283390.

Kontaktperson

Ingrid Sundvor

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger