Du er her

TØI-seminar onsdag 16.januar 2019

Bildeling – en løsning på trafikk- og miljøutfordringer i norske byer?

TØI presenterte forskning fra flere prosjekter om delemobilitet.

Vi inviterte til et aktivt seminar med innlegg, kommentarer og diskusjon.

Tid: onsdag 16. januar 2019, kl 09.00-15.00 (Key-note speaker pågikk mellom kl 15.00-16.00)

Sted: Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Møterom: Faros

PROGRAM

Seminaret ble delt i to. Koen Frenken fra University of Utrecht holder en key-note foredrag avslutningsvis.

Del 1:

Del 2:

 

 

Mer om TØIs forskningsprosjekt om delemobilitiet: 

  • Prosjektet «Delemobilitet for innovative og inkluderende grønne byer», undersøker hva som har ført til og får fram en videre oppskalering av delemobiliteten i byene - det være seg i form av bildeling eller bysykler. Delemobiliteten studeres både ut fra et tilbyder-, et bruker- og et politisk-institusjonelt perspektiv og i lys av de sentrale bærekraftutfordringene: miljø og klima, velferd og mobilitet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets Transport 2025-program fra 2016 til 2019.
  • TEMPEST* er et internasjonalt forskningsprosjekt som skal utvikle en forståelse for hvordan en kan oppnå endringer i retning av mer bærekraftige transportsystemene gjennom deprivatisert bilhold. Ulike typer bildelingsløsninger studeres med særlig fokus på omstillinsgprosesser i husholdninger, og mulige konsekvenser for reisevaner og energibruk. Prosjektet har så langt gjennomført nasjonale analyser av bildeling i Norge, Sverige, England og Nederland, og det er foretatt dybdeintervjuer i vel 90 husholdninger i de samme landene. Det også blitt gjennomført survey av 2800 bildelere i de største byregionene i Norge. TEMPEST står for 'Transforming household mobility practices through shared consumption: Low-carbon transport and sustainable energy solutions in urban areas'.
  • Forskningsprosjektet SHIFT  fokuserer på en rekke aspekter ved transport; fra langtransport til transportsystemer i urbane strøk. Ved hjelp av modeller og framtidsscenarioer prøver forskningen å gi svar på hvilke løsninger og styringsverktøy som er nødvendige for omstilling i transportsektoren. I prosjektet studeres også kulturelle, politiske og atferdsmessige aspekter av nye teknologiske transportløsninger. Delemobilitet og bildeling er et av temaene i prosjektet som er et flaggskipsamarbeid mellom de nordiske landene og finansieres av Nordisk Energiforskning. TØI deltar sammen med Danmarks Tekniske Universitet, RISE Viktoria og IVL Svenska Miljöinstitutet, med sistnevnte som prosjektleder. Prosjektet varer fra 2015 til 2019.

 

 

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger