logo

Søk

Nordisk prosjekt: SHIFT

Nordisk forskningssamarbeid for et grønt skifte i transportsektoren

Transportsektoren spiller en avgjørende rolle for nå klimamålene. TØI deltar i det nordiske forskningsprosjektet SHIFT som skal bidra til at transportsektoren i de nordiske landene kan ta store utslippskutt.

For å nå klimamålene må transportsektoren ta store utslippskutt, og det må skje raskt. Dette skal skje samtidig som vi tilrettelegger for vekst, spesielt i de store byene. Dette er en utfordrende oppgave som krever kunnskapsbasert tilnæring for å kunne løse. 

Forskningsprosjektet SHIFT fokuserer på en rekke aspekter ved transport; fra langtransport til transportsystemer i urbane strøk. Ved hjelp av modeller og framtidsscenarier prøver forskningen å gi svar på hvilke løsninger og styringsverktøy som er nødvendige for omstilling i transportsektoren. Forskerne studerer også kulturelle, politiske og adferdsmessige aspekter av nye teknologiske transportløsninger.

TØI deltar sammen med Danmarks Tekniske Universitet, RISE Viktoria og IVL Svenska Miljöinstitutet, med sistnevnte som prosjektleder.

Prosjektet er et  flaggskipsamarbeid mellom de nordiske landene og finansieres av Nordisk Energiforskning. Det skal vare til 2019 og har budsjett på over 30 millioner kroner.

Du kan lese mer på prosjektets nettside.

I prosjektet leder TØI en arbeidspakke (ved Tanu Priya Uteng) om endringer i bruk av transportmiddel og deltar i to andre; en om teknologiske og organisatoriske innovasjoner i transportsektoren og en om effektive politiske tiltak for å oppnå energieffektivt og klimavennelig transportsystem?

 

Kontaktperson

Ove Langeland

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no