Du er her

BYBY-konferansen 2018

Byutvikling og bytransport – siste nytt fra forskninga!

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport arrangerte BYBY-konferansen 13. og 14. november.

Vi presenterte forskning gruppen har gjort i det siste.

TID: tirsdag 13. og onsdag 14. november kl 09.00-16.00

STED: Storsalen menighet i Oslo sentrum 

PRIS: 1400 kroner for 2 dager og 1000 kroner for én dag.

Seminaret ble streamet og du kan se alle foredragene her.

 

Presentasjonene finner du vet å klikke på titlene under.

Program 13. november

9.00 – 9.30: Kaffe, mingling og registrering

9.30 – 10.00: Velkommen

Klimavennlige og attraktive byer: Hva er barrierer? Hvordan kan forskningsbasert kunnskap hjelpe?

Aud Tennøy, forskningsleder Byutvikling og bytransport

10.00 – 10.45: Areal i byvekstavtaler

Arealutviklingen er viktig for om man kan nå nullvekstmålet. Hvordan kan arealutvikling inkluderes i byutredningene og byvekstavtalene?

Oddrun Helen Hagen, Marianne Knapskog og Anders Tønnesen

10.45 – 11.00: Pause

11.00 – 12.00: Livskvalitet og rettferdighet

Vi har invitert Konstantinos Mouratidis fra NMBU til å presentere funn fra sin PhD om Urban sustainability and subjective wellbeing: an investigation in a neighborhood context. Vår egen Tanu P. Uteng var nylig invitert til UN Women i New York for å snakke om Gendered mobilities, og hun vil dele kunnskapen hun presenterte der med oss.

Konstantinos Mouratidis, NMBU og Tanu Priya Uteng

12.00 – 12.45: Lunsj

12.45 – 13.40: Gangvennlighet – walkability

Gange og gangvennlighet er et viktig tema i byutvikling og bytransport, og flere kommuneplaner sier nå ‘gående først’. Vi jobber mye med å finne ut hva gangvennlighet er, hvordan det kan måles, hvordan det henger sammen med gode byområder, etc. og vil dele det vi har funnet ut så langt.

Marianne Knapskog, Oddrun Helen Hagen og Maja Karoline Rynning 

13.40 – 14.15: Sykkel i små og store byer

Vi presenterer funn fra avsluttede og pågående prosjekter som belyser hva vet vi om syklister og tiltak som får flere til å sykle. Hvordan bruker for eksempel syklister i Trondheim ulik sykkelinfrastruktur og hva kan bruk av bysykkelordningen i Oslo si om sykling og kjønn? Vi avslutter med noen refleksjoner rundt hvordan denne kunnskapen om sykling kan brukes i planleggingen for å få flere til å sykle både i byene og på mindre steder med Sauda og Modum som case.

Maja Karoline Rynning, Eva-Gurine Skartland, Tanu Priya Uteng og Oddrun Helen Hagen

14.15 – 14.45: Pause

14.45 - 15.30: Kollektivtrafikk i små og store byer

Vi presenterer funn fra avsluttede og pågående prosjekter om kollektivtrafikk – både i små og store byer. Hvordan kan kollektivtrafikkens konkurransekraft økes? Hvor langt går folk til bussen? Metodikk for å undersøke hvordan folk reiser fra dør til dør. Hva skjer når man innfører prising av innfartsparkering?

Kjersti Visnes Øksenholt, Marianne Knapskog, Torstein Trondsen, Jan Usterud Hanssen

15.30 – 16.00: Ny teknologi & sånt – hvordan skal vi forholde oss til dette i byplanleggingen?

Det er mye snakk om ny teknologi i samferdselssektoren. Det er stor usikkerhet om hva som kan komme til å skje, når og hva dette vil bety. Hvordan kan vi tenke og forholde oss til dette i by- og bytransportplanleggingen?

Aud Tennøy

Kl 18:00: Konferansemiddag (Månefisken, Sagveien 23 A-5) 

Program onsdag 14. november

Kl 09.00 – 09.20: Klima og andre utfordringer - behov for forskning om byutvikling og bytransport

Gunnar Lindberg, direktør på TØI

09.20-09.30: Innledning om bakgrunn og prosjektet

Vi er i ferd med å avslutte det fireårige prosjektet URBANEFF: Investigating three complex issues regarding effects of land use- and transport-systems development og traffic volumes and GHG emissions. Her skulle vi teste tre viktige hypoteser i samordnet areal- og transportplanlegging. Nå skal vi presentere svarene.

Aud Tennøy, prosjektleder

9.30 – 10.15: Arealutvikling

Gir lokalisering av arbeidsplasser i utkanten av byene mer biltrafikk enn sentral lokalisering?

Petter Næss, NMBU og Anders Tønnesen

10.15 – 11.00: Veikapasitet

Gir økt veikapasitet mer biltrafikk?

Aud Tennøy og Anders Tønnesen

11.00 – 11.15: Pause, med noe å bite i

11.15 – 11.-45: Lokalisering av godsterminaler

Gir relokalisering av godsterminaler til utkanten av byområdene, slik at man kan få byutvikling på disse arealene, totalt mindre trafikk og utslipp?

Daniel Ruben Pinchasik, Inger Beate Hovi og Aud Tennøy

11.45 – 12.15: Syntese og diskusjon

Når vi ser alt dette i sammenheng, hvordan bør vi utvikle byene?

Petter Næss, NMBU

12.15 – 12.30: Hvordan kan denne kunnskapen bidra til bedre planlegging og byutvikling?

Aud Tennøy

12.30 – 13.15: Lunsj

(13.15 – 16.00: Resultater fra forskningsprosjektet CLIMAMOB)

13.15 – 13.20: Innledning om bakgrunn og prosjektet

Vi presenterer resultater fra det fireårige prosjektet ClimaMob: Climate change and everyday mobility – social impacts, adaptation and mitigation strategies. Her har vi undersøkt hvordan klimaendringer vil påvirke de daglige reisemønstrene fram til 2050, særlig på valg av transportmiddel.

Tanu Priya Uteng, prosjektleder

13.20 – 13.50: Vær og reisevaner

Hvordan påvirker været reisevaner i Oslo, Stavanger og Utrecht? Kan vi trekke noen konklusjoner basert på faktisk vær og daglig reiseatferd?

Lars Bocker, Universitetet i Oslo

13.50 – 14.20: Holdninger og oppfatninger om vær og reisevaner

Hvordan påvirker preferanser, vaner og holdninger daglig reiseatferd? Er det været eller vanene som er avgjørende når vi velger vårt foretrukne reisemiddel?

Tanu Priya Uteng (på vegne av Susanne Nordbakke) og Maja K. Rynning

14.20 – 14.50: Projeksjoner av værforhold

Hvordan påvirker klimaendringene norske byer? Blir endringene så store at de påvirker reisene våre? Og hva betyr endringene for fokuset vi retter mot bærekraftige transportformer – gange, sykling og kollektivtransport?

Reidun Gangstø Skaland, Meteorologisk institutt

14.50 – 15.05: Pause

15.05 – 15.45 Trender og scenarier

Hvilke makro-, meso- og mikrotrender påvirker fremtidig reiseatferd? Hvordan kan vi beskrive disse i troverdige scenarier? Hvordan samsvarer disse med klimaendringer og daglig reiseatferd?

Tanu Priya Uteng og Maja K. Rynning

15.45 – 16.00: Syntese og diskusjon.

Tanu Priya Uteng og Maja K. Rynning

16.00: Tusen takk for nå!

 

Les mer om forskningsgruppen Byutvikling og bytransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger