logo

Søk

Du er her

Forskningsprosjekt

Klimaforandring og daglig mobilitet - sosiale virkninger, tilpasninger og virkemidler

Den siste rapporten fra det internasjonale klimapanelet (IPCC) viser at både temperatur og nedbør vil øke i Nord-Europa. Klimaforandringer vil også ha innvirkning på den daglige reiseaktiviteten, noe som er viktig å ta hensyn til i den strategiske planleggingen.

ClimaMob er motivert ut fra behovet for økt kunnskap om hvordan klimaendringer vil påvirke de daglige reisemønstrene fram til 2050, særlig gjelder dette valg av transportmiddel. Prosjektet skal baseres på analyse av surveyundersøkelser om reisevaner (i Norge de nasjonale reisevaneundersøkelsene), om holdninger og oppfatninger om vær og værforhold og projeksjoner av værforhold, som temperatur, nedbør og vind.

På basis av disse resultatene vil det utvikles scenarioer der tiltak og virkemidler vil bli testet og vurdert. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd over programmet KLIMAFORSK. Det starter i 2015 og avsluttes i 2017.

Hovedproblemstillinger

  • å forstå hvordan klimaforandringer og vær vil påvirke daglige reisemønstre opp til 2050
  • å undersøke virkningene av disse mht tilpasning og policystrategier for å møte disse utfordringene i storbyområder, i Norge er dette Oslo og Stavanger


ClimaMob er organisert i seks arbeidspakker

  1. Å forstå/finne sammenhengen mellom vær og den daglige reiseaktiviteten
  2.  Oppfatning av toleranse for vær
  3. Framskrivning av klimaindikatorer som er relevant for reisevaner
  4. Sosiale trender og drivkrefter
  5. Framtidig mobilitet, strategier for tilpasning og virkemiddelbruk – utvikling av scenarioer
  6. Syntese og formidling

Prosjektet har et komparativt perspektiv, og den geografiske konteksten er to av Norges største byer, Oslo og Stavanger, som representerer ulike værforhold. Sammenlikning vil bli gjort med Utrecht i Nederland og Tallin i Estland.

Prosjektgruppe:

Randi Hjorthol, Transportøkonomisk institutt, prosjektleder
Tanu, Priya Uteng, Transportøkonomisk institutt
Farideh Ramjerdi, Transportøkonomisk institutt
Susanne Nordbakke, Transportøkonomisk institutt
Nils Gaute Voll, Transportøkonomisk institutt
Hans Olav Hygen, Meteorologisk institutt
Professor David Banister, Oxford
Professor Martin Dijst, Utrecth universitet
Prof Rein Ahas, Tartu universitet

Referansegruppe

Fra Oslo/Akershus:
Kjersti Midttun, trafikkplansjef Ruter
Helge Jensen, direktør bymiljøetaten Oslo kommune
Njål Nore, Akershus fylkeskommune
Marianne Borgen, leder samferdsel- og bymiljøkomiteen i bystyret

Fra Stavanger:
Christin Berg, planlegger Stavanger kommune
Mirjana Gvozdic, rådgiver Rogaland fylkeskommue
Tore Bjørnstad Sand, Kolumbus
Helge Solum Larsen, leder av kommunestyret for byutvikling

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS