logo

Søk

Du er her

Forskningsprosjekt

CLIMAMOB - Climate change and everyday mobility – social impacts, adaptation and mitigation strategies

ClimaMob undersøker hvordan klimaendringer vil påvirke våre daglige reisevaner mot 2050, og hvilke konsekvenser disse endringene vil ha for strategier for klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp (klimareduksjon).

Oslo og Stavanger har vært casebyer.

Prosjektet består av fem arbeidspakker hvor vi har studert

  • sammenhengen mellom ulike værvariabler og reiseatferd
  • holdninger til og opplevelse av vær og hvordan det påvirker reiseatferd
  • effekten av klimaendringer på ulike værvariabler mot 2050
  • trender som vil påvirke fremtidig reiseatferd (megatrender, sosiale trender)

I tillegg har vi utviklet mulige scenarioer for hvordan klimaendringer mot 2050 vil kunne påvirke daglige reisevaner og reiseatferd.

Her presenterer vi noen av funnene for fremtidig klima og værmønster for Oslo og Stavanger, samt hovedfunnene for hvordan dagens vær påvirker reiser og reisemiddelvalg.

Klimavariasjoner mot 2050

Som en del av arbeidet har vi studert utviklingen til fem indikatorer som har stor betydning for dagens og det fremtidige klima. Disse er: 1) varme dager, 2) veldig varme dager, 3) regnfulle dager, 4) vindfulle dager, 5) dager med snø på bakken.

Dagens værhold er basert på historiske værdata fra Meteorologisk institutt. Fremtidige værforhold er basert på nedskalerte resultater fra regionale klimamodeller utviklet av EUROCORDEX-initiativet. Resultatene er presentert i tabellen under.

Oppsummering av funn for effekten av klimaendringer på værvariabler mot 2050 for Oslo og Stavanger

Indikatorer

Oslo

Stavanger

Dagens

Fremtidig

Dagens

Fremtidig

1)

Varme dager
Dager over 25 °C

15 dager/år

+8 dager/år
(23 totalt)

4 dager/år

+4 dager/år
(8 totalt)

2)

Veldig varme dager

Dager over 30 °C

1,0 dager/år

+2 dager/år
(3 totalt)

0,3 dager/år
(i gj.snitt 1 dag hvert 3. år)

+0,5 dager/år
(totalt 0,8 dager/år)

3)

Regnfulle dager

Mer enn 5mm nedbør

55 dager/år

+5 dager
(60 totalt)

85 dager/år

+5 dager
(90 totalt)

4)

Vindfulle dager

Vind over 12km/h

Over 10 % av tiden hele året

Små eller ingen endringer, men stor usikkerhet

Over 30 % av tiden hele året

Små eller ingen endringer, men stor usikkerhet

5)

Dager med snø på bakken

114 dager/år ved Blindern

Nesten 50 % reduksjon

37 dager/år

Dager med snø på bakken vil bli svært sjeldne

Kommentar: Veldig varme dager forekommer per i dag (relativt) sjeldent og det vil fortsatt være slik i fremtiden. Oslo vil i gjennomsnitt (?) få +2 dager per år, mens Stavanger vil få +0,5 dager.

Hvordan klima påvirker reiseatferd ut ifra Reisevaneundersøkelsen 2013-2014 (RVU)

Vi har kombinert to datakilder for å gi et bilde på hvordan dagens klima påvirker reisemiddelvalg, hensikt med reisen, reiseavstand og reisekjede, og hvordan disse henger sammen.

Reisedataene kommer fra Reisevaneundersøkelsen 2013-2014, med tall for Oslo- og Stavangerregionene. Værdataene kommer fra Meteorologisk institutt.

Sammendrag

Resultatene indikerer at klima og vær stort sett påvirker reiseatferd i Oslo og Stavanger i liten grad. En økning i temperatur resulterer i en økning i reiser som ikke er arbeidsreiser (fritidsreiser, mm.), men effekten er heller liten. Vind har en viss påvirkning for slike ikke-arbeidsreiser (hovedsakelig uteaktiviteter) i Stavanger, mens det har liten innvirkning på reiser i Oslo. Snø har ingen betydning for reiseformål i noen av byene.

I Oslo øker reiselengden med 1,27 km på regnfulle dager. En mulig forklaring er at folk tar færre korte turer (som ofte foregår til fots eller med sykkel). Reiselengde i Stavanger går ned med 3,48 km på dager med snø.

På varme dager ser vi at andel for sykkel går opp i Oslo.

Funn i byene

Oslo

Resultatene viser at værvariabler har en viss innflytelse på reiseformål, reisekjeder, reiselengde og reisemiddelvalg.

Reiseformål: En økning i temperatur gir en viss økning i antall reiser for følgereiser, utendørs fritidsaktiviteter og andre fritidsreiser. Vind er estimert til å gi en reduksjon i sosiale reiser, men effekten er liten. Dager med regn gir et lavere gjennomsnitt for alle reiser bortsatt fra fritidsreiser, men kun utendørs fritidsreiser er statistisk signifikante. Dager med snø er ikke vesentlig forskjellige fra dager uten snø for alle andre reiseformål.

Reisekjeder: Kun vind har en statistisk signifikant påvirkning på reisekjeding. Resultatene indikerer at folk kjeder reisene sine mer når det er vindfullt, men effekten er såpass liten at det er vanskelig å tolke resultatet.

Reiselengde: Gjennomsnittlig reiselengde var 1,27 kilometer lengre på regnfulle dager enn ikke-regnfulle dager. Kombinert indikerer disse resultatene at folk gjennomfører færre korte reiser på regnfulle dager, noe som øker den rapporterte gjennomsnittlig reiselengden[3]

Reisemiddelvalg: Været har liten innvirkning på reisemiddelvalg. Det eneste signifikante forholdet er mellom temperatur og sykling hvor en økning i temperatur gir en økning i antall sykkelturer på 0,17.

Stavanger

Værvariabler har veldig liten innvirkning på reiseatferd i Stavanger.

Reiseformål: Økning i temperatur gir en liten økning i sosiale reiser (0,08 flere reiser). Vind gir en statistisk signifikant økning for både ærend og sosiale reiser (hhv. 0,03 og 0,04), som sammenfaller med en viss reduksjon i antall utendørs fritidsreiser. Det er mulig at økningen i antall sosiale og ærend reiser er et resultat av at folk dropper utendørs fritidsaktiviteter på grunn av sterk vind. Regnfulle dager resulterer i færre fritidsreiser sammenliknet med dager uten regn. Dager med snø på bakken har gjennomsnittlig færre ærend-reiser enn dager uten snø.

Reisekjeding: Det er bare vind som har en statistisk signifikant effekt, en økning i vind gir 0,03 økning i reisekjeding, men effekten er svært liten.

Reiselengde: Det er bare snø som har en signifikant effekt på reiselengde. Dager med snø gir en gjennomsnittlig reiselengde som er 3,48 kilometer kortere enn dager uten snø.

Reisemiddelvalg: Det er bare snø som har en signifikant effekt på reisemiddelvalg, som igjen er noe spesiell: gjennomsnittlig antall sykkelturer er 1,55 høyere på dager med snø enn dager uten snø. Samtidig er det 11,34 færre kollektivreiser (sammenliknet med bilreiser) på dager med snø enn på dager uten snø. Disse to funnene indikerer at snø påvirker kvaliteten på kollektivtilbudet i den grad at folk velger å sykle fremfor å kjøre kollektivt.

Kontaktperson

Tanu Priya Uteng

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no