Du er her

Store utfordringer og stort handlingsrom i Oslo og Akershus

Prognosene viser at Osloområdet (Oslo tettsted) kan få en befolkningsvekst på opp mot 380 000 innbyggere fram til 2030. Dersom man framskriver den urbane bosettingstrenden som har vært gjeldende fra 2005 til 2010, vil ikke dette gi mer enn ca 10 prosent økt biltrafikk. Dersom befolkningsøkningen fordeles likt med dagens bosettingsmønster, vil trafikkveksten bli vel 40 prosent, og hvis all bosetting skjer i tettsteder og nye bysentra i Akershus (utenom Oslo tettsted), vil trafikkveksten bli på ca 90 prosent.

Regneeksempelet ble lagt fram av forsker Øystein Engebretsen på seminaret ”Byutvikling og transport – utfordringer i Østlandsområdet” som ble arrangert av Transportøkonomisk institutt 24. mai.

Regneeksempelet viser at ulik arealplanlegging og utbyggingsmønster vil gi svært ulikt resultat med hensyn til hvor mye trafikkarbeid som genereres. Utfordringene i Oslo- og Østlandsområdet er store, men handlingsrommet er også betydelig.

På seminaret ble det lagt fram resultater fra en rekke forskningsprosjekter som belyser utfordringene. Reisevaner i byregionene rundt Oslofjorden, regional integrasjon med vekt på langpendling samt arealplanlegging og reisevaner, var sentrale temaer. Når det gjelder langpendling ble særlig intercitytogenes rolle trukket fram.
Miljøvennlige arbeidsreiser i byer og tettsteder ble illustrert med Kongsberg som eksempel.

Nedenfor kan du laste ned foredragene som ble holdt på seminaret:


Reisevaner i byregionene rundt Oslofjorden, Er det forskjeller? v/forsker Liva Vågane, TØI

Regional interaksjon på Østlandet. Langpendling og Intercitytogenes rollev/ forsker Inge Brechan, TØI

Arealplanlegging og reisevaner v/forsker Øystein Engebretsen, TØI

Utvikling mot mer miljøvennlige arbeidsreiser i byer og tettsteder. Erfaringer fra Kongsberg.v/forsker Tom Erik Julsrud, TØI

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger