Du er her

Kjører mindre når hverdagens reisemål ligger nær boligen

I Oslo, Bergen og Trondheim er andelen som kjører bil til arbeid betydelig lavere i områder med dagligvarebutikk, barnehage og arbeidsplasser i nærheten av boligen enn den er i områder som mangler dette. I omegnskommunene, derimot, finner vi ikke disse sammenhengene.

Det viser en ny rapport fra TØI som har vurdert ulike områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser i de tre største byområdene. Reduksjon i bilbruk på arbeidsreisen i storbyene skjer lettere dersom bostedsområdene har ressurser og tilbud knyttet til hverdagslivet som kan nås til fots eller på sykkel.

De som har dagligvarebutikker mindre enn 500 meter fra boligen bruker bil til jobb i mindre grad enn de som ikke har det. Dette gjelder i første rekke i Oslo og Bergen. Analysene viser videre at der det er 5000 arbeidsplasser innenfor 2,5 km er bilbruken lavere enn i områder uten dette tilbudet. Dette er forhold som gjelder selv om folk har gratis parkeringsplass på jobben.

Forskjellen er tydeligst innenfor bygrensene og forsvinner nesten helt i omlandskommunene. Dette viser at en stor del av befolkningen i omlandskommunene pendler ut av bostedskommunen for å jobbe. Det betyr at dagligvarekjøp, følge til barnehage eller skole eller å dra på trening oftere vil være uavhengig av arbeidsreisen.

En av storbyenes hovedutfordringer er å dempe veksten i biltrafikk. Med økt befolkningsvekst til storbyområdene vil utfordringene være store når det gjelder å understøtte en endring fra bilbruk over til bruk av kollektivtransport, gåing og sykling, slik som målsettingen i Den nasjonale transportplanen (NTP) er.

Arbeidsreisene er spesielt utfordrende fordi de er konsentrert i tid og rom. De er dimensjonerende både for kollektivtransporten og vegtransport. Virkemidler som kan få til en reduksjon i bilbruk på arbeidsreiser vil bidra til måloppnåelsen i NTP og gjøre persontransporten i byområdene mer bærekraftig.

Rapporten baserer seg på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 og det sentrale bedrifts- og foretaksregisteret. Rapporten er skrevet på oppdrag fra transportetatene.

Boområder og bilkjøring – områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser. TØI rapport 1458/2015. Forfattere: Frants Gundersen og Randi Hjorthol

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger