Du er her

Forskningsprosjekt

Uregistrert Transport – mobilitet, sikkerhet og ny teknologi (UTMOST)

Det er lite kunnskap om trafikkomfang og ulykker knyttet til fritidsaktiviteter i Norge. Vi vet lite om hvor mye folk går, sykler, kjører båt, snøscooter osv. Prosjektet "Uregistrert Transport - Mobilitet, Sikkerhet og ny Teknologi" (UTMOST) har som formål å skaffe til veie data om eksponering og ulykker i slike 'marginale' transportformer.

For å kartegge aktivitet vil vi:

- utnytte og videreutvikle app-teknologier som kan logge turdata. Dette vil bli forsøkt gjennomført for ulike typer transport: barns gangturer til skole og fritidsaktiviteter (prosjektet Trafikkagentene), trafikk med fritidsbåt og off-road trafikk med snøscooter, terrengkjøretøy og sykling.

- beregne risiko (ulykker eller skader per utkjørt distanse) basert på skadedata fra utvalgte sykehus som systematisk registrer skader i forbindelse med ulike aktiviteter.

- benytte vanlige spørreskjemaer for å kartlegge trafikk, ulykker og skader.

UTMOST-prosjektet vil dermed gi ny og viktig informasjon om trafikkomfang, ulykker, skader og risiko på områder der vi mangler kunnskap i dag. Prosjektet vil også gjøre det mulig å sammenligne risikonivå mellom ulike typer av aktiviteter. Slike sammenligninger vil kunne ha viktige policyimplikasjoner når det gjelder å prioritere sikkerhetstiltak mellom ulike typer aktivitet.

Mange aktører vil ha nytte av disse dataene, ikke minst myndighetene som vil få bedre oversikt over ulykkesomfang og risiko. 

Samarbeidspartnere

Prosjektperiode

2014-2016

Finansiering

UTMOST er finansert av Norges Forskningsråd. 

Presseomtale

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger