Møte i NORSULP-byene

Tromsø

Tromsø kommune, i samarbeid med Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og NORSULP, arrangerte 30. oktober 2017 en workshop om bylogistikk.

Foto: unsplash.com

Deltakerne var aktører som er involvert eller påvirket av byens varelevering og logistikk. Målet med workshopen var å få aktørenes synspunkter på hvordan vi sikrer en bærekraftig og kostnadseffektiv næringstransport i et stadig mer kompakt Tromsø.

Omlag 45 inviterte deltagere fra kommunen, logistikkoperatører, bussnæringen, dagligvaregrossist, handelsstanden og Statens vegvesen deltok. Programmet var lagt opp slik at før hver runde med gruppearbeid var det innledninger.

Før første gruppediskusjon presenterte næringslivsaktørene Posten/Bring (klikk for å se presentasjon), ASKO og Bussring dagens utfordringer, hva bransjen gjør og reiseliv som næringstransport. Deretter ble NORSULP-prosjektet presentert. Før andre gruppediskusjon hadde TØI en innledning om internasjonale trender.

Presentasjonen fra Tromsø kommune oppsummerte hvordan de kan legge til rette for mer bærekraftig og kostnadseffektiv bylogistikk. Redusert personbiltrafikk, alternative leveringstidspunkt og planlegging av varemottak var noen av mange forslag. Det andre gruppearbeidet hadde som tema: Hvor og hvordan kan man jobbe sammen? En konklusjon herfra var å formalisere og ha jevnlige dialogmøter mellom kommunen og næringen. Dette for å sikre informasjonsutveksling om hverandres planer og gjøremål. Det ble også påpekt at transportnæringen må være tidlig i dialog med kommunen når de planlegger tiltak. I tillegg må kommunen legge til rette for innhenting av data som gir et mer presist planleggingsgrunnlag.

To grupper hadde i diskusjonen fokus på Langnes. Næringslivaktørene var opptatt av returtransport, bemannede varemottak og et ønske om variasjon i leveringstidspunkt. Videre mente de at kommunen kunne være modigere og stille krav med tanke på offentlige anskaffelser og fokusere mer på varetransport.

En tredje gruppe fokuserte på forbedringsmuligheter for Breivika. Forslaget som kom fram under diskusjonen var etablering av en døgnhvileplass for langtransporter. Dette må være et samarbeid mellom kommunen, Statens vegvesen og næringslivets organisasjoner. Bruk av kollektivfelt til varetransport som et prøve-prosjekt med eventuell tidsdeling var et annet tiltak som ble foreslått. Det var også et ønske om å få gjennomført vedtatte infrastrukturtiltak, etablere innfartsparkering og innføre shuttle-busser for å gi bedre vilkår for nyttetransporten.

Blant tiltakene som ble fremmet finner vi reduksjon i privatbilismen gjennom ved å ha færre parkeringsplasser, tvinge gjennomgangstrafikken til å benytte tunnel, bompenger og tilrettelegging for innfartsparkering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger