Du er her

Vi reiser stadig mer

Veksten i utført persontransportarbeid i 2014 er beregnet til 2,3 prosent, mot 1,3 prosent året før.

En ny rapport viser oversikt over transportytelser på norsk område i 2014. Persontransportarbeidet for bane økte mest, med 5,2 prosent. Vegtrafikken økte med 1,7 prosent. Godstransportarbeidet innenlands økte med 1,9 prosent totalt i 2014. Veksten i godstransport var sterkest for lufttransport med 22,5 prosent og vegtransport med 3,7 prosent.

Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) steg med 2,7 prosent, og privat konsum i husholdningene økte med 1,9 prosent i 2014. Konsumet til transport steg med 0,1 prosent, mot 1,1 prosent i 2013, altså en klart svakere vekst i konsumet til transport enn konsumet ellers.

Befolkningsveksten i 2014 var 1,1 prosent totalt, mens den for den yrkesaktive befolkningen (18–66 år) var på 0,9 prosent. Dette betyr at persontransportarbeidet i 2014 økte relativt sett mer enn befolkningen.

Noen hovedtrekk fra 2014:

  • Det var registrert over 3,1 millioner biler i Norge ved utgangen av 2014, en økning på om lag 58 000 biler fra året før.

  • Det var 4 972 registrerte veitrafikkulykker med personskade i 2014, en nedgang på 269 ulykker i forhold til 2013.

  • I 2014 ble det foretatt 344 millioner bussreiser, en økning på 4 millioner i forhold til året før.

  • I 2014 ble det registrert 22,5 millioner flyreiser til og fra Norge. Det var 0,9 millioner flere enn i 2013, som var en økning på 4,2 prosent.

  • I 2014 fortatte den innenlandske godstransporten å øke. Veksten samlet for alle transportformer var på 1,9 prosent, hvor av den relative økningen var størst for fly, med 22,5 prosent.

  • Importert varemengde til Norge var 34,1 millioner tonn i 2014, en liten nedgang fra 2013. Eksportert varemengde fra fastlandet var 52,5 millioner tonn i 2014, mot 50,6 millioner tonn i 2013.

Transportøkonomisk institutt gir hvert år ut denne publikasjonen, som gir oversiktstall for transportytelser på norsk område. Publikasjonen lages i nært samarbeid med Statistisk sentralbyrå, som har skaffet til veie mye av datagrunnlaget. Det er også tatt med noen tabeller med annen statistikk som er relevant for samferdsels-sektoren samt noen tabeller med internasjonal transportrelatert statistikk.

Rapporten er en del av prosjektet "Samferdselsstatistikk", som finansieres av Samferdselsdepartementet. Dette prosjektet er løpende og har som oppgave å vurdere databehovet i samferdsel, å arbeide for effektivisering av datatilgang og bruk og å analysere og publisere data om hovedtrekk i norsk samferdsel.

Transportytelser i Norge 1946–2014. TØI-rapport: 1454/2015. Forfatter: Eivind Farstad

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger